ДВ 2013

Промяна в подсъдността на жалбите срещу решенията на НЕЛК

С изменение в АПК (ДВ 104/2013) се променят правилата за местната подсъдност при обжалване на…

Мария Радева|Автор
17 дек. 2013

С изменение в АПК (ДВ 104/2013) се променят правилата за местната подсъдност при обжалване на индивидуални административни актове.

След 04.01.2014 някои от административните дела няма да се гледат от АС – София град, а от административните съдилища по места. Целта на промяната е не само да се разтовари най-големият административен съд, но и обжалването да стане по-достъпно за лицата.

Съгласно новите правила делата по оспорване на индивидуални административни актове ще се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

Във връзка с цитираната промяна е изменен Законът за здравето. По досега действащите правила жалбите срещу решенията на НЕЛК се разглеждаха в АС – София град.

След 04.01.2014 жалбите срещу решенията на НЕЛК ще се гледат пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя.

Промяната в Закона за здравето, има определени предимства за лицата, които решат да обжалват решенията на НЕЛК:

  • поне на първа инстанция делата ще приключват значително по-бързо
  • спестяване на разходи за явяване по делата

    Оставете първия коментар