ДВ 2011

Промени в Наредба 40/2004 – нови изисквания относно денонощния достъп

Свързани публикации: Важно от ДВ 101/28.12.2010 – промени в Наредба 40/2004; Денонощният достъп по личен…

Мария Радева|Автор
28 юни 2011

Свързани публикации: Важно от ДВ 101/28.12.2010 – промени в Наредба 40/2004; Денонощният достъп по личен лекар

Обнародвани са последващи изменения в ДВ 52 от 08.07.2011!

Изнененията в Наредба 40/2004, oбнародвани в ДВ 49/28.06.2011, влизат в сила oт днес, като лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ превеждат дейността си в съответствие с новите изисквания в срок до 1 август 2011.

С промените в Наредба 40/2004, от края на 2010, се въведе понятието “дежурен кабинет”. Наредбата определи, че дежурен кабинет може да се разкрива към групови практики за ПИМП и СИМП, МЦ, МДЦ и ДКЦ.

С измененията от днес – 28.06.2011 – Дежурен кабинет може да бъде и структура към лечебно заведение – индивидуална практика за ПИМП, което е разположено в селски или планински район, в която лекари със специалност по обща медицина, с друга специалност или по изключение без специалност оказват медицинска помощ на здравноосигурените лица извън графика за амбулаторни прегледи на общопрактикуващите лекари, осъществяващи дейност в населеното място във времевия интервал от 8 до 20 ч. през работните дни и не по-малко от шест часа през почивните и празничните дни.

В Наредба 40/2004 се създава нова таблица 3, в която е посочен списък на общините, които се намират в селски или планински райони.

В основния пакет на ПИМП (приложение 1 от Наредба 40/2004) на някои от дейностите е поставен отличителен знак “*”. Дейностите, маркирани със „*“ не е необходимо да се осъществяват от дежурните кабинети
Това са дейностите:
Промоция на здравето*“, Профилактика на заболявания*, Диспансеризация*, Извършване на имунизации според утвърдения от министъра на здравеопазването имунизационен календар*, Извънредни имунизации по епидемиологични показания*, Издаване на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на деца съгласно Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца*, Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние*, Вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински проблем)*, Ориентировъчно изследване на слух*, Промивка на външен слухов проход за отстраняване на церумен*, Определяне зрителна острота при възрастни и деца – ориентировъчно, без определяне на диоптри*, Отстраняване на хирургичен шевен материал*, Психосоциални процедури в семейството*, Приготвяне на препарат – цитонамазка от женски полови органи*, Прием на пациент след дехоспитализация*, Дейност по медицинска експертиза*.

Променят се изискванията към ОПЛ за осигуряване на постоянен денонощен достъп до медицинска помощ на ЗЗОЛ.
Запазва се възможността достъпа да се осигури:

 • чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в която е съучредител
 • или.

 • индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефона, в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на самия общопрактикуващ лекар.
 • Възможността да се сключи договор с друго лечебно заведение – групови практики за ПИМП и СИМП, МЦ, МДЦ и ДКЦ – което е разкрило дежурен кабинет е ограничена от изискването същото да се намира на не повече от 20 км от месторазположението на практиката на ОПЛ.

  Създават се специални правила за общините, които се намират в селските или планинските райони.
  В тези случаи възможностите на ОПЛ за осигуряване на денонощния достъп са:

 • чрез дежурен кабинет на индивидуалната практика за първична извънболнична помощ, в която общопрактикуващият лекар е учредител;
 • по договор с индивидуална практика за ПИМП, която е разкрила дежурен кабинет и която се намира на не повече от 20 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия лекар;
 • чрез организиране на график на дежурства между общопрактикуващите лекари от отделните практики за първична извънболнична помощ за обслужване на пациентите в амбулатория или в дома на пациента по преценка на съответния дежурен общопрактикуващ лекар в интервала между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и минимум 6 часа през почивните и празничните дни; в тези случаи общопрактикуващите лекари са длъжни да представят месечен график за дежурствата в РЗОК в срок не по-късно от 20-о число на предходния месец.

  1 comment

  Напишете коментар