Трудово и осигурително право

Промени в здравноосигурителните вноски

В ДВ 94/2012 са обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване. Промените влизат в сила…

Мария Радева|Автор
5 дек. 2012

В ДВ 94/2012 са обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване. Промените влизат в сила от 01.01.2013 година и са свързани с реда за определяне и внасяне на здравноосигурителните вноски за някои категории лица.

Отменено е ежедневното прехвърляне на здравноосигурителните вноски от териториалните дирекции на НАП в набирателната сметка на ЦУ на НАП за здравноосигурителни вноски. След измененията в ЗЗО, разпоредбата на чл. 41 остава да гласи, че осигурителните вноски по този закон се внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Здравноосигурителните вноски за лицата, които са подали декларация и са избрали размер на осигурителния доход преди измененията на ЗЗО, се определят върху половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Лицата, които по свой избор желаят да се осигуряват върху осигурителен доход, по-висок от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, подават нова декларация в срок до 31 януари 2013 г.

За лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по смисъла на КТ или поради производствена необходимост и престой; вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася. До сега вноската се внасяше до края на месеца, следващ този, за който се отнася.

2 comments

  • Здравейте!До края на месец януари 2014г. с решение на НОИ получавам парично обезщетение за безработица и съответно нямам задължение за здравноосигурителни вноски.Въпросът ми е: кога трябва да подам декларация 7 и кога трябва да преведа първата си здравноосигурителна вноска като лице,което не работи никъде и не е осигурено?Благодаря Ви!

    • Мария Радева

      Лицата по чл. 40, ал.5 от ЗЗО, в която категория попадате, внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване; подават декларация (образец 7) в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство.

Напишете коментар