ДВ 2012

Промени в Закона за медицинските изделия

В сила са обнародваните в ДВ 54 от 17.07.2012 изменения в Закона за медицинските изделия…

Мария Радева|Автор
22 юли 2012
Нови правила за медицинските изделия

В сила са обнародваните в ДВ 54 от 17.07.2012 изменения в Закона за медицинските изделия и Закона за здравното осигуряване.
Промените в Закона за здравето и Закона за медицинските изделия са в отговор на обещаните в края на 2011, законодателни промени, които да регулират пазара на медицински изделия, за да бъдат защитени интересите на пациентите и да се спре „черният пазар на медицински консумативи.

Болниците осигуряват необходимите медицински изделия

В Закона за здравето е създадена нова разпоредба, относно това как следва да се осигурят необходимите медицински изделия.
Съгласно новия чл. 82б лечебните заведения за болнична помощ са длъжни да осигурят на пациентите необходимите за лечението им медицински изделия. За изпълнение на това, на пръв поглед логично изискване, са въведени и още задължения за болниците.
# Лечебните заведения за болнична помощ осигуряват необходимите медицински изделия чрез болничните аптеки.
# Когато необходимите медицинските изделия не се заплащат от НЗОК или от републиканския бюджет, пациентите ги заплащат по цените, на които ги е закупило лечебното заведение.

Всички лечебни заведения за болнична помощ ли имат собствена болнична аптека? Не.
Наредба 49/2010 дава възможност на лечебните заведения за болнична помощ да откриват аптеки за задоволяване на собствените си нужди, но не ги задължават да имат такива. Как точно лечебните заведения за болнична помощ, които нямат собствена болнична аптека, ще изпълняват изискванията на закона?

Информация за медицинските изделия

С промени в Закона за медицинските изделия, лицата, които закупуват медицински изделия задължително подържат информация относно медицинские изделия.

Аптеките, дрогериите, лица, притежаващи търговски обекти, в които се предлагат определени медицински изделия, учебни заведения и др. поддържат информация за:
1. закупено количество по видове медицински изделия, дата на покупката и продажбата, складова наличност, партиден номер и срок на годност
2. името и адреса на търговеца на едро

Лечебните заведения, както и лица, които извършват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания по Закона за интеграция на хората с увреждания подържат информация за:
1. закупено количество по видове медицински изделия, дата на покупката, складова наличност, партиден номер и срок на годност
2. името и адреса на търговеца на едро
3. лице, на което са предоставили/приложили медицинското изделие/изделия

Закон за медицинските изделия

Законът за медицинските изделия въвежда промени относто търговците на едро с медицински изделия.

Законът дефинира по нов начин понятията търговия на едро и търговия на дребно.

Търговия на дребно са всички дейности по придобиване, съхраняване и продажба на медицински изделия на населението.
Търговия на едро са всички дейности по придобиване, съхраняване, снабдяване, внос или износ на медицински изделия с цел продажба, с изключение на случаите на предоставяне на медицински изделия директно на населението.

Оставете първия коментар