Санкции

Придружаващите заболявания в обема на клиничната пътека

Съгласно чл. 219 от НРД 2010  НЗОК заплаща за периода на хоспитализация само по една…

Мария Радева|Автор
20 апр. 2011

Съгласно чл. 219 от НРД 2010  НЗОК заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. Неизпълнението на това изискване е често прилагано основание за налагане на административни санкции.

В този смисъл е и решение на РС – Враца (НАХД № 1157/2010), оставено в сила  и от административния съд (КНАХД № 828/2010), с което е потвърдено наказателно постановление на РЗОК – Враца за наложена санкция от 800 лева за извършени 4 идентични нарушения.

Съдът е приел за установено:

“И при четиримата пациенти на здравното заведение съгласно предоставената мед. документация – история на заболяването са регистрирани завишени стойности на кръвната захар и е отбелязано, че липсват документирани допълнителни изследвания. …. лицето А.Г.Т., постъпила за лечение на 01.02.2010 г. с диагноза фрактура трималеоларис декстра и придружаващи заболявания захарен диабет, видно от епикризата, вкл. и от предоперативна такава, биохимичните изследвания от 01.02.2010 г. отчитат кръвна захар 14, 56 ммол/л. В така предоставената на проверяващите медицинска документация, касаеща история на заболяването на пациента  липсват медицински документи, от които да е видно какви са направените допълнителни изследвания и какво терапия е приложена. (идентични са и останалите три описани нарушения).”

Описаното представлява нарушение на чл.55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО; чл.29, т.2 и чл.219 НРД за 2010. Описаните нарушения са нелекуване на придружаващо заболяване при наличие на повишени показатели на кръвна захар у четири броя пациенти на лечебното заведение, липсва документиране на допълнителни изследвания и приложена терапия. Визирани са  виновно нарушените разпоредби, чиято логическа взаимовръзка съдържа състав на административно нарушение, т.е. правната квалификация на деянието е правилна.

И АС – Враца подкрепя становището на районния съд: “Неоснователно е твърдението в касационната жалба, че неправилно е наложена имуществена санкция четирикратно за едно и също нарушение. В случая са установени четири нарушения, които подробно са описани в акта и в НП и са подкрепени с доказателства, заверено копие от история на заболяването и съставен констативен протокол в хода на извършените проверки. От РС в съответствие със закона е прието, че правната квалификация, дадена в НП отговаря на установените обстоятелства. С издаденото въз основа на акта наказателно постановление са наложени административни наказания имуществени санкции в размер на 200 лева за всяко едно от нарушенията, които са в минимално предвиденият размер за изпълнителите на болнична медицинска помощ. Всяка една от санкциите за извършените нарушения законосъобразно е наложена на основание чл.105 а, ал.3 от ЗЗО.”

 В НРД 2011 за медицинските дейности липсва правна норма с подобно съдържание. Идентичен текст се съдържа в чл. 6 на приложение 3 към ПМС № 304/17.12.2010 за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО. Съгласно този член НЗОК заплаща за периода на хоспитализация само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. Безспорно когато се установи липса на лечение на придружаващо заболяване е основание за неплащане на КП. Въпросът обаче е може ли в тези случаи да се налага административно наказание? Отговорът на този въпрос ще зависи от това как ще бъде квалифицирано подобно поведение и с какво съдържание ще се запълни банкетния състав на чл.105а, ал.3 от ЗЗО.

Какво е банкетен състав? Защо са важни фактическите и правни основания в акта и наказателното постановление? Отговорите на тези въпроси, както и данни за всички решения, постановени през 2010 по жалби срещу санкции на РЗОК ще намерите в сборника “Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”  https://mariaradeva.com/?page_id=1349

 

Оставете първия коментар