Аргументи и коментари

Преодоляване на администрацията – мисията възможна? (продължение)

За практиката на вътрешни правила, норми и методики да изместват върховенството на закона в системата…

Мария Радева|Автор
5 дек. 2010

За практиката на вътрешни правила, норми и методики да изместват върховенството на закона в системата на МЗ ….

С наказателно постановление на РИОКОЗ на лечебно заведение е наложена административна санкция глоба за констатирано нарушение: (цитат) „Не регистрира извършените стерилизации в дневника за контрол на стерилизационния процес с химичен индикатор. Последната отразена дата – 23.09.2010.”

С така описаното нарушение, според административния орган са нарушени следните нормативни актове: (цитат) „Закон за здравето, чл. 31, ал.1 и ал.2, обн. в ДВ бр.70/10.08.2004, в сила от 01.01.2005

Хигиенни норми и изисквания при провеждане на стерилизация в медицинската практика –  Раздел IV, т.1, публ. в Служебен бюлетин на МЗ N 7/1999 г.”

 При твърдение за наличие на нарушение по чл. 31, ал. 2 от ЗЗ трябва да се посочва и конкретното „здравно изискване”, което се твърди да не е спазено.  В настоящия случай нарушеното „здравно изискване” се съдържа в „хигиенните норми”. Видно и от текста на наказателното постановление цитираните хигиенни норми са публикувани единствено в служебния бюлетин на МЗ, но не и в ДВ. Това обстоятелство поставя под сериозно съмнение нормативния характер на „хигиенните норми”, както и ангажирането на административно-наказателната отговорност на лечебните заведения при тяхното неизпълнение.

„Според чл. 5, ал.5 от Конституцията на Република България всички нормативни актове се публикуват. Това правило е конкретизирано с нормите на чл. 37, ал.1 ЗНА и чл. 78, ал.2 АПК, предвиждащи обнародване в „Държавен вестник“ на нормативните административни актове.  …  Публикуването на нормативните актове е началният момент, от който те произвеждат действие. Те влизат в сила три дни след обнародването им, освен ако в тях е определен друг срок. Чрез обнародването на нормативния акт не се изразява съдържащото се в него волеизявление, а той се довежда до знанието на правните субекти. … Необнародваният нормативен административен акт не произвежда целеното му с неговото издаване правно действие …” (Решение 14934/2009 на Върховния Административен Съд) В светлината на решението на ВАС посочените от РИОКОЗ  „хигиенни норми” не следва да се дефинират като нормативен акт, т.е. не следва да се прилагат, както и за тяхното неизпълнение на следва да се налагат администативни нарушения.

 Какъв ще бъде отговорът на поставените въпроси ще даде Софийският районен съд след като се произнесе по жалбата срещу посоченото наказателно постановление.

 Ако искат да действат като отговорен и професионален административен орган РИОКОЗ (в случая, но това е приложимо и към другите администрации в сферата на здравеопазването) е добре да осъзнаят какво е записано в мотивите на Решение по КНАХД 2330/2008 Административен съд – Пловдив: „Административно наказателното производство въвежда строги правила за осъществяването му както в основния закон – ЗАНН, така и в специализираните закони, които определят различните видове административни нарушения и наказанията за тях. Ето защо и особено важно е за държавните органи, които прилагат административно наказателните разпоредби да извършват това при стриктно съблюдаване на законовите разпоредби. Това се налага не от обстоятелството, че прилагането на нормите, които определят отговорността на всеки нарушител е самоцелно, а от обстоятелството, че стриктното им спазване е гаранция за справедливост на процедурата и липса на произвол. В конкретния случай когато държавните органи искат да ангажират административно наказателната отговорност на едно лице, извършител на административно нарушение, са задължени съобразно посочените правни норми да конкретизират точно и изчерпателно както текстовете от закона, които са били нарушени, така и тези по-които е ангажирана административно-наказателната отговорност на дееца. Изпълнението на това задължение е от огромно значение не само за защитата на жалбоподателя, който има право да научи както коя точно правна норма е нарушена от него, така и въз основа на коя такава се ангажира отговорността му, за да организира защитата си в пълен обем, но и с оглед на спазването на принципа на законосъобразност, който стои в основата на административното право.”

 И в заключение: Опитът да бъдат открити (в две правно-информационни системи) въпросните хигиенни норми, за да бъде организирана защитата на санкционираното лечебно заведение не даде резултат. В тази връзка до МЗ е изпратено заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация за предоставянето им. Информация за развитието на казуса ще бъде публикувана тук.

 

1 comment

Напишете коментар