Актуална информация

Предоставянето на информация – задължение на лечебните заведения – право на пациентите

Гаранция за спазване правата на пациентите, е задължението на лечебните заведения да предоставят определена по вид…

Мария Радева|Автор
23 ян. 2011

знаци,информация,символи

Гаранция за спазване правата на пациентите, е задължението на лечебните заведения да предоставят определена по вид и обем информация. Задълженията са дефинирани в различни нормативни актове.

За неизпълнение на тези задължения лечебните заведения подлежат на санкция.

 В публикацията от 15.10.2010 – https://mariaradeva.com/?p=540 – е разгледано задължението на лечебните заведения да предоставят информация по чл. 64а, ал. 1  от ЗЗО.

Публикувани са и примерни образци за предоставянето на информация. Внимание! Публикуваните образци са актуални към 2010 година!

 На вниманието на лечебните заведения! С оглед евентуални промени на цени и обеми на предлаганата медицинска помощ лечебните заведения следва да актуализират и  информационните си табели, поставени в изпълнение изискванията на ЗЗО и другите актове:

 Измененията в Наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията  създава ново задължение за личните лекари. Всеки личен лекар е длъжен да постави на общодостъпно място в лечебното заведение за ПИМП информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18 г.

 НРД 2011 задължава изпълнителите на болнична помощ да обявяват на видно място работния график на кабинетите в диагностично-консултативния блок/приемен кабинет и цените на консумативите, които НЗОК не заплаща.

Изпълнителят на БП обявява на видно място: имената на договорените КП, цените, които НЗОК заплаща за тях; както и видовете медицински изделия и цените, до които НЗОК заплаща за същите (в случаите, когато медицинското изделие е включено при изпълнение на диагностично-лечебния алгоритъм в КП).

 Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ задължава лечебните заведения – изпълнители на медицинска помощ по договор с НЗОК, да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно:

1. здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК;

2. безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето;

3. случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет, и начина на отпускането им;

4. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ;

5.  вида и цената на медицинските и други услуги по както и на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, които се заплащат по цени, определени от съответните лечебни заведения при спазване изискванията на наредбата, реда за ползването и начина на заплащането им.

1 comment

Напишете коментар