ДВ 2012

Правилник за устройството и дейността на НЗОК

2 273 ще бъдат служителите в системата на НЗОК. Това предвижда новият Правилник за устройството…

Мария Радева|Автор
16 юли 2012
Правилник за устройството и дейността на НЗОК

2 273 ще бъдат служителите в системата на НЗОК. Това предвижда новият Правилник за устройството и дейността на НЗОК, обнародван в ДВ 53 от 13.07.2012. 337 служители ще работят в ЦУ на НЗОК, останалите – 1 936 ще работят в териториалните поделения.
В правилника се уреждат правата и задълженията на Надзорния съвет и на Управителя на НЗОК. Посочени са правомощията на Главения секретар, на Дирекция „Вътрешен одит“, на Звено „Сигурност на информацията, охрана и превенция“, на Финансовите контрольори, на Общата и Специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в 4 дирекции: „Канцелария, връзки с обществеността и правно обслужване“, „Инвестиционна политика и управление на собствеността“, „Бюджет и финансово-счетоводна дейност“, „Човешки ресурси“.
Специализираната администрация е организирана в 7 дирекции: „Информационни системи и бизнес процеси“, „Медицински дейности“, „Болнична медицинска помощ“, „Извънболнична медицинска и дентална помощ“, „Финансов контрол на изпълнители на медицинска помощ и аптеки“, „Фармацевтично осигуряване“, „Европейски въпроси и координация на системите за социална сигурност“.
Правилникът урежда и структурата и функциите на РЗОК
За ЗЗОЛ е важно да занаят, че правилата, по които НЗОК извършва експертиза при необходимост от скъпоструващи лекарствени продукти в случаите по чл. 53, ал. 1 ЗЗО, са уредени в правилника в глава седма „Експертизи”.

Оставете първия коментар