Трудово и осигурително право

Почивни дни и отпуск през 2012

В днешния брой на ДВ 93/25.11.2011 е обнародвано решението на МС за разместване на почивните…

Мария Радева|Автор
25 ное. 2011

В днешния брой на ДВ 93/25.11.2011 е обнародвано решението на МС за разместване на почивните дни през 2012:
1. Обявява 2 януари (понеделник) за почивен ден, а 21 януари (събота) за работен ден.
2. Обявява 30 април (понеделник) за почивен ден, а 21 април (събота) за работен ден.
3. Обявява 25 май (петък) за почивен ден, а 19 май (събота) за работен ден.
4. Обявява 7 септември (петък) за почивен ден, а 29 септември (събота) за работен ден.
5. Обявява 31 декември (понеделник) за почивен ден, а 15 декември (събота) за работен ден.

Използвам повода, за да напомня на всички работодатели за правилата относно планиране ползването на платения годишен отпуск.

График за ползването на платения годишен отпуск за 2012

Съгласно КТ до 31 декември работодателят трябва да утвърди график за ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година. Графикът се утвържадва след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите.
Графикът за ползването на платения годишен отпуск се изготвя така, че да се даде възможност на всички служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.
Съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските преди утвърждаване на графика работодателят е длъжен да покани всички служители да заявят своите предпочитания за времето, през което наведнъж или на части желаят да ползват платения си годишен отпуск както за 2012, така и за предходни календарни години.
Графикът се изготвя така, че от една страна да осигури нормалното функциониране на лечебното заведение, като се спазват изискванията на специалните закони за непрекъснатост на предоставяната медицинска помощ. А от друга страна – да се даде възможност на всички служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

Съдърание на графика за ползването на платения годишен отпуск

Графикът съдържа данни за:

  трите имена на служителя
  заеманата длъжност и организационното (структурното) звено, в което работи
  продължителността на основния и допълнителния платен годишен отпуск в работни дни
  началната и крайната дата на ползването му
  календарната година, за която се полага отпускът
  други данни, свързани с ползването на платения годишен отпуск.

Работодателят е длъжен да информира всички работници и служители за утвърдения график и да държи на тяхно разположение на подходящо място в предприятието екземпляр от графика.
Задължението за изготвяне на график за ползването на платен годишен отпуск е императивно и неизпълнението му се санкционира от Инспекцията по труда.

Задължителните правила в работата на лечебните заведения и предвидените санкции при неизпълнение е темата на организирания в Пловдив на 03.12.2011 специализиран семинар.

Подготвени ли сте за проверките на РЗОК, ИАМО, РЗИ?

Оставете първия коментар