НРД 2015

Поправка в Методиката за заплащане на болничната помощ

С поправка, обнародвана в ДВ 25/03.04.2015 са коригирани допуснатите технически грешки в Методиката за заплащане…

Мария Радева|Автор
3 апр. 2015

С поправка, обнародвана в ДВ 25/03.04.2015 са коригирани допуснатите технически грешки в Методиката за заплащане на болничната помощ.

Както вече писах в публикацията Грешки в Методиката за заплащане на болничната помощ бързо обнародване на прецизни текстове ще реши възникналите недоразумения.

Ето и текста на обнародваната днес Поправка в Постановление № 57 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 21 от 2015 г.)

Поправка. Министерският съвет прави следните поправки във връзка с допуснати технически грешки в Постановление № 57 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 21 от 2015 г.):

1. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 17, ал. 13“ да се четат „чл. 17, ал. 12“.
2. В чл. 17 от приложение № 2Б към чл. 2:
а) в ал. 7 думите „ал. 7“ да се четат „ал. 6“;
б) в ал. 9 думите „ал. 6 и 9“ да се четат „ал. 5 и 8“;
в) в ал. 11 думите „ал. 11“ да се четат „ал. 10“;
г) в ал. 12 думите „ал. 11“ да се четат „ал. 10“;
д) в ал. 13 думите „ал. 10“ да се четат „ал. 9“;
е) в ал. 14 думите „ал. 11 и 13“ да се четат „ал. 10 и 12“.

1 comment

Напишете коментар