Санкции

Повторни нарушения – по-високи санкции

По смисъла на ЗЗО повторно административно нарушение е такова, извършено в едногодишен срок след влизането…

Мария Радева|Автор
11 апр. 2011

iCLIPART,академични,библиотека,в ред,документи,канцеларски материали,натрупани,офис консумативи,папки,поверително,полици,сиви

По смисъла на ЗЗО повторно административно нарушение е такова, извършено в едногодишен срок след влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е било наложено наказание за същото нарушение. Правилото е, че за повторни администативни нарушения се налагат по-високи санкции. 

Кога административното нарушение е извършено в повторност?

Още по темата в публикацията „Санкциите на ЛЗ през 2011 с по-високи размери” https://mariaradeva.com/?p=1239

 С решение по НАХД № 1327/2010 РС – Перник  е отменил две санкции, за извършени от МБАЛ в повторност нарушения.

При проверка на РЗОК е установено, че:

Пациент  е лекуван по КП 217. В историята на заболяването на същия №185/29.03.2010 година до 01.04.2010 година е отразена окончателна диагноза:”******”. Проверяващият лекар установил, че  в алгоритъма на КП №217 т.II под.1  няма посочена такава индикация. Съгласно медицински стандарт “Ортопедия и травматология” оперативната интервенция на това заболяване спада към групата “малки операции” и не се включва в КП №217. (С оглед периода на хоспитализация, датата на административното нарушение е в периода 29.03.2010 – 01.04.2010 – заб. моя)

Пациент е лекуван по КП№ 222. Поставена му е окончателна диагноза: ”Ганглион регие инфелиор  карпи декстра.”. В алгоритъма на клинична пътека №222 т.II подт.1 няма посочена такава индикация. Съгласно медицински стандарт “Ортопедия и травматология” оперативната интервенция на това заболяване спада към групата “малки операции” и не се включва в КП №222.

Мотивите на съда:

„При извършване на правната квалификация на нарушението и определяне на размера на наказанието административно наказващият орган е приел, че деянията са е извършени в условията на повторност и именно за такова нарушение е наложена „имуществена санкция” в размер на по 500 лв. (за всяко от нарушенията). Според изводите на административно – наказващия орган  нарушението е такова, извършено в едногодишен срок, след влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е било наложено наказание за същото нарушение. Към административно наказателната преписка не е приложено  цитираното в обжалваното наказателно постановление  наказателно постановление №58/14.07.2010 година, влязло в законна сила на 11.08.2010 година. (очевидно, установените нарушения са извършени преди дата на влизане в сила на предходната санкция) От една страна се поставя на обсъждане въпросът кога е извършено нарушението, за което то е издадено, за да се направи категорична преценка извършено ли е деянието в условията на “повторност”. От друга страна квалификация на извършените деяния като такива, извършени в условията на повторност е направена и отразена едва в наказателното постановление, което е послужило и като основание за налагане на по-тежко административно наказание. В съставения акт за установяване на административно нарушение не е отразено подобно обстоятелство. Макар и съдът да отчита, че чисто технологично е  трудно още  в деня на установяване на нарушението и на съставянето на акта за установяване на административно нарушение актосъставителят да  провери и установи това обстоятелство това  не е било невъзможно, а е  и задължително. Абсолютно недопустимо е  в наказателното постановление да се отразяват и включват факти и обстоятелства, не отразени в акта за установяване на административно нарушение, които са и основание за налагане на по-тежко наказание. Допуснато е разширяване на административно наказателното обвинение, чрез включване в него на факти, неотразени в акта за установяване на административно нарушение. Именно със съставянето на акт за установяване на административно нарушение се поставя началото на административно наказателното производство. Съдебната практика по този въпрос е категорична. Нещо повече едва в наказателното постановление е отразена датата на издаване и номера и датата на влизане в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение. Това във всички случаи създава и неяснота у жалбоподателя относно нарушението, което му е вменено във  вина  и създава пречка относно адекватното организиране на неговата защита. Последното е абсолютно самостоятелно  основание за отмяна на издаденото от Директор РЗОК наказателно постановление.” (към 11.04.2011 решението не в вляло в сила)

 Всички дела за 2010 по жалби срещу санкции на РЗОК можете да намерите в сборника „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”  https://mariaradeva.com/?page_id=1349

Оставете първия коментар