Актуална информация

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Националният осигурителен институт открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация…

Мария Радева|Автор
17 ян. 2017
Профилактика и рехабилитация от НОИ

Националният осигурителен институт открива процедура за избор на изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация за 2017 година.

Крайният срок за подаване на предложения за участие в процедурата е 17 февруари 2017 г.

Повече информация

Право на участие в процедурата имат:
1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е НОИ или МЗ

2. специализирани болници за рехабилитация, които имат разрешение от министъра на здравеопазването за извършване на физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео-, климато- и таласолечение и са извършвали тези дейности най-малко две години преди датата на подаване на предложението за участие в процедурата

3. определени държавни лечебни заведения за болнична помощ, които извършват дейности по рехабилитация.

Парични помощи за профилактика и рехабилитация

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация са вид осигурителни плащания.
Ползването на парични помощи за за профилактика и рехабилитация често се бърка с получаването на медицински услуги по клиничните пътеки в областта на Физиотерапията и рехабилитацията.

Паричната помощ включва:
1. средствата за не повече от 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно
2. средствата за нощувки
3. частична парична помощ за хранене

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се ползват чрез изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, с които НОИ има сключен договор.
Фактически правоимащите лица не получават парични средства от НОИ, с услуга от изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

Лицата, за които НОИ е издало удостоверение, указващо правото на ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация постъпват при изпълнителите на дейността. Средствата за направените разходи за диагностични и терапевтични процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене за лицата се изплащат от териториалното поделение на НОИ, издало удостоверението, на изпълнителя на дейността. .

Кои лица имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация?

Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест.

Лицата могат да получат парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени дължимите осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.
Изискването за шест месечния период не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.
Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили пенсионна възраст и срокът на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК / НЕЛК не е изтекъл.

Паричната помощ за профилактика и рехабилитация се предоставя еднократно в една календарна година.
Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е 10 дни.

Оставете първия коментар