Трудово и осигурително право

Отпада санкцията за служителя без трудов договор

С изменения в КТ, от началото на 2012, бяха направени промени относно налаганите санкции, работното…

Мария Радева|Автор
22 юни 2012

С изменения в КТ, от началото на 2012, бяха направени промени относно налаганите санкции, работното време, представителните организации на работодателите.

С решение на Конституционния съд, част от измененията са обявени за противоконституционни.

Отпада санкцията за работник без трудов договор

На вниманието на служители и работодатели!!!

Остават рестрикциите относно непълното работно време!

Остават санкциите, ако бъде установено, че трудови правоотношения се прикриват с граждански договори!

Текстът, които сред решението на Конституционния съд няма да се прилага е следният:

Чл. 414а. (1) Който предоставя работната си сила без сключен трудов договор, се наказва с глоба в трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване, определени върху минималния осигурителен доход за изпълняваната работа в зависимост от съответната икономическа дейност и професия.
(2) Платената глоба по ал. 1 се превежда във фондовете на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса по ред, определен от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.

Представителните организации на работодателите

За представителна организация на работодателите на национално равнище се признава организация, която отговаря на посочени в КТ изсквания.

Отменят се изскванията
1. да обединява браншови или отраслови структури и предприятия, в които са наети не по-малко от 100 хиляди осигурени по трудов договор лица;
2. да не извършва дейности, изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт.

Остават изискванията за представителност на работодателските организации, които са:

1. да има организации на работодателите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с не по-малко от 5 на сто от осигурените по трудов договор лица във всяка икономическа дейност или 10 членове във всяка икономическа дейност;
2. да има местни органи в повече от една четвърт от общините в страната и национален ръководен орган;
3. да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко три години преди подаване на искането за признаване на представителност;

4 comments

 • Елена Николова

  Може ли да се наеме на граждански договор лекар пенсионер във МЦ, като работи по график със РЗОК?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Мисля че на е-mail вече отговорих на този въпрос.

   Т.нар. „градински договори“ се сключват при определени условия, за да са законосъобразни – внимавайте!

Напишете коментар