Публикации

Отново някои правила за издаването на болнични листи

Мога ли да откажа получаването на болничен лист? Едни от най-честите въпроси, които ми се…

Мария Радева|Автор
11 мар. 2023

Мога ли да откажа получаването на болничен лист?

Едни от най-честите въпроси, които ми се задават са свързани с болничните листи. За улеснение на осигурените лица, отново обобщавам някои основни правила при издаването на болнични листи.

Временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него (нова възможност от 01.01.2023), или поради карантина на детето.

В посочените случаи отпускът поради временна неработоспособност се оформя с болничен лист по образец.

Издаденият болничен лист проявява:

Осигурителна последица

След представянето на болничния в ТП на НОИ, се извършва проверка и ако са налице предпоставките, на лицето ще бъде изплатено обезщетение – за временна неработоспособност или майчинство

Трудовоправна последица

С издаването на  болничния  лист се разрешава отпуска на служителя – отпуск за временна неработоспособност или отпуска за майчинството до 135 ден.

Някои общи правила за издаването на болничните:

  • Болничните листове се издават от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК.

Широкоразпространено мнение е, че лекарите по дентална медицина не издават болнични листове. Това категорично не е вярно. Единственото ограничение е, че  лекарите по дентална медицина издават болнични само за заболявания от тяхната специалност.

  • Клиничният преглед и становището за временната неработоспособност се отразяват в АЛ, съответно в медицинския протокол на ЛКК. От 01.01.2020 г. излезе от употреба познатия ни ЛАК.

Внимание! Пълното отразяване в посочените медицински документи, на здравословното състояние на лицето, което е причината за издаването на болничния лист е от съществено значение, в случай на обжалване.

  • Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Изключение от това правило:
    • когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време – в тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е неработен за лицето.
    • когато болничният лист е продължение – в тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето.
  • Болничен лист за минало време без предварителен преглед на болния не се издава.

Изключение се допуска най-много до два дни в случаи на тежки остри или изострени хронични заболявания, когато при прегледа обективната находка, отразяваща естеството и стадия на даденото заболяване, доказва, че лицето е боледувало и е било в състояние на временна неработоспособност, но прегледът не е могъл да бъде извършен. В тези случаи причините за неизвършения предварително преглед задължително подробно се мотивират в АЛ и се отбелязват в графа „бележки“ на болничния лист. При издаване на болничния лист денят на прегледа се включва в посочените два дни.

  • Когато прегледът е бил извършен и временната неработоспособност е била своевременно констатирана, но болничен лист не е бил издаден, той може да се издаде за минало време, ако въз основа на обосноваваща документация на лечебното заведение и АЛ се прецени, че лицето през това време е било временно неработоспособно.

Въпрос:

Мога ли да откажа получаването на болничен лист?

Отговор:

Правилото е, че в случаите, при които лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща на работодателя/осигурителя, където работи осигуреният. Дали в практиката това се случва точно така е друг въпрос.

Практически въпросът може да се реши и по друг ред. Нека не забравяме, че болничният лист е и право, а не задължение за осигуреното лице. И в случай, че лицето не желае болничен лист да му бъде издаден, то заявява това на органа на медицинската експертиза. Не предоставя данните за работодателя си, което фактически препятства издаването на болничен лист. Как лицето ще оправдае отсъствието си от работа – това е вече по негова преценка.

  • Ако осигуреният желае да ползва платен годишен отпуск за времето, включено в болничния лист, той подава съответната молба до работодателя/осигурителя.

Въпрос:

Има ли възможност, при желание на лицето, издаденият болничен да се анулира или да не ползва целия период на временната неработоспособност?

Отговор:

Осигуреният не може по своя преценка без разрешение от лекуващия лекар или ЛКК, издали болничния лист, да се върне на работа преди изтичане на разрешения отпуск. Нещо повече – работодателите са длъжни да не допускат на работа осигурени, които се намират в отпуск поради временна неработоспособност.

Когато лицето, което ползва отпуск по болест, заяви, че работоспособността му е възстановена преди изтичане на разрешения отпуск, и ако органът, издал болничния лист, установи това, той може да прекрати отпуска. В тези случаи издаденият болничен лист и данните в електронния регистър се анулират, след което се издава нов болничен лист.

Оставете първия коментар