Аргументи и коментари

Отпада ли условието рецепта да се обработва за 6 минути, а протокол – за 3 минути?

В днешния брой на ДВ (ДВ91/18.11.2016) са обнародвани две решения на Върховния административен съд, които…

Мария Радева|Автор
18 ное. 2016

apteka

В днешния брой на ДВ (ДВ91/18.11.2016) са обнародвани две решения на Върховния административен съд, които имат значение за приложимостта на здравното законодателство.
Съгласно правилата на Административно-процесуалния кодекс, окончателното съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият нормативен акт се обнародва в ДВ и влиза в сила от деня на обнародването му. Подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение.

Считано от днес, 18.11.2016:

# Частично се отменя Наредба 4/2009 за условията и реда за отпускане предписване и отпускане на лекарствени продукти

# Изцяло се отменя Наредба 3/2014 за утвърждаване на медицински стандарт “Педиатрия”

След обнародването на съдебните решения, на ход е Министерство на здравеопазването. Ще има ли последващи изменения на двете наредби?

Частична отмяна на Наредба 4/2009 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Чл. 46, ал. 3
Отпускането на лекарствени продукти, предписани по реда на глава трета, раздел IV, се извършва от магистър-фармацевт в аптеки, работещи по договор с НЗОК с изключение на лекарствените продукти по чл. 30г, които се отпускат от болничните аптеки.

Текстът в частта “магистър-фармацевт” е отменен.

Чл. 47а.
При отпускане на лекарствени продукти, предписани по реда на глава трета, раздел IV, магистър-фармацевтът проверява здравноосигурителния статус на пациентите по ред, определен в условията и реда за сключване на индивидуални договори по чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.

Текстът в частта “магистър-фармацевтът” е отменен.

Чл. 47б
(1) При отпускане на лекарствени продукти по чл. 47а рецептите и протоколите се отчитат пред НЗОК чрез въвеждане на информацията, съдържаща се в тях в електронна база данни. Изискванията към софтуерната база данни, обработваща рецептите и протоколите, се определят съвместно от представители на НЗОК и на Българския фармацевтичен съюз по реда на чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.
(2) Въвеждането на информацията по ал. 1 се извършва в момента на отпускане на лекарствените продукти в приемното помещение на аптеката от магистър-фармацевта, който отпуска лекарствените продукти.
(3) Средната продължителност на обработване на рецепта и отпускане на предписаните лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни е 6 минути. Средната продължителност на обработване на протокол е 3 минути.
(4) Броят на обработените рецепти, включително и тези по протоколи, следва да съответства на броя и работното време на магистър-фармацевтите в аптеката при съобразяване с изискванията на ал. 3.
(5) В случай че в населено място само един търговец на дребно на лекарствени продукти е сключил договор с Националната здравноосигурителна каса за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, броят на обработените от него рецепти и протоколи може да надвишава този по ал. 4 след съгласуване с директора на съответната районна здравноосигурителна каса в съответствие с условията и реда за сключване на индивидуални договори по чл. 45, ал. 15 от Закона за здравното осигуряване.

Целият текст на чл. 47б е отменен.

Легалната дефиниция на § 1, т. 7 относно смисъла на понятието “отпускане на лекарствен продукт по лекарско предписание” е отменена.
Отпускане на лекарствен продукт по лекарско предписание – означава съвкупността от действия на магистър-фармацевти в приемното помещение на аптеката по приемане на рецептурните бланки, съответно протоколи, проверката на съдържанието им, консултация относно реда за приемане на предписаните продукти и възможните нежелани реакции и лекарствени взаимодействия, остойностяване на лекарствените продукти, попълване на реквизитите на рецептурната бланка, съответно протокол и рецептурна книжка, изискване на подпис на пациентите/получателите, полагане на подпис на магистър-фармацевта, обработващ рецептурната бланка, съответно протокол, въвеждане на информацията в електронна база данни, поставяне на печат и предаване на лекарствените продукти на пациентите/получателите по начин, който да не води до разкриване на личните им данни на други лица.

Отмяната на текстовете от Наредба 4/2009 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, може и да изглежда формална.
Въпросът е по какви правила, считано от днес, работят аптеките, сключили договор с НЗОК?
След като не е задължително лекарствените продукти, заплащани от НЗОК да бъдат отпускани от магистър – фармацевт (текстът на чл. 46, ал. 3 е отменен в тази част), всяко лице ли работещо в аптеката, ще може да извършва тази дейност?

Оставете първия коментар