ДВ 2012

Отменя се листата на чакащите, изготвяна от Фонда за асистирана репродукция

В ДВ брой 43 от 08.06.2012 са обнародвани промени, относно асистираната репродукция. Наредба № 28…

Мария Радева|Автор
8 юни 2012
Фонд за асистирана репродукция

В ДВ брой 43 от 08.06.2012 са обнародвани промени, относно асистираната репродукция.

Наредба № 28 от 2007 за дейности по асистирана

В Методичните указания за медицинските дейности, въведени с наредбата за асистираната репродукция се премахва възрастово ограничение. В бъдеще поставянето на ембриони в маточната кухина (ембриотрансфер) няма да се предприема при наличие на определени контраиндикации, една от които е при жени след менопауза с донорски яйцеклетки. (Съществуващото до сега ограничение беше при жени над 51-годишна възраст с донорски яйцеклетки.)

Правилник за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“

Въведени са и някои изменения в Правилника за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“.

Докладите се предоставят на обществения съвет и се разглеждат по реда на постъпване на заявленията, освен при наличие на медицински показания, които налагат разглеждане на случая с предимство, ако заявителката е подала молба за това и е представила доказателства.
В бъдеще наличието на злокачествено заболяване няма да е изрично основание за разглеждане на заявленията с предимство.
Наличието на основания за разглеждане на случая с предимство се преценява от Обществения съвет въз основа на молбата и представените доказателства. При вземане на решение за разглеждане на случаи с предимство се отчитат единствено обективните причини, свързани със здравословното състояние на лицата, доказани с медицински документи. Директорът на фонда ще предоставя на министъра на здравеопазването на всеки три месеца доклад относно приетите решения за разглеждане на заявлението с предимство.

Въз основа на решението на обществения съвет директорът на фонда в тридневен срок от заседанието, на което е взето решението, издава заповед за организационно и финансово подпомагане на заявителя, в която посочва размера на отпусната парична сума и избраното от лицето лечебно заведение, или прави мотивиран отказ. Съобщаването на заповедите се извършва от Център „Фонд за асистирана репродукция“, който занапред ще обявява на интернет страницата си информация за издадените заповеди и сроковете за тяхното връчване.

Отменя се листата на чакащите, изготвяна от Център „Фонд за асистирана репродукция“, но се удължава срока, в който трябва са започнат процедурите по асистирана репродукция. До сега срокът беше 6 месечен. В бъдеще процедурите по асистирана репродукция, финансирани със средства от Център „Фонд за асистирана репродукция“, ще започват не по-късно от една година от влизане в сила на заповедта на директора на фонда.

Паричната сума, определена със заповед на директора на фонда, се отпуска на лечебното заведение, избрано от заявителя, въз основа на сключен договор между фонда и лечебното заведение. Медицинските дейности, както и лекарствените продукти се заплащат на два етапа. Измененията са относно втория етап на финансирането. Финансирането във втория етап е отложено, и е в размер на направените от лечебното заведение разходи над размера на авансово получените средства, но не повече от определената със заповедта на директора на фонда сума. Изплащането на средствата се извършва след приключване на дейностите по асистирана репродукция, за което лечебното заведение представя определени документи. В бъдеще протоколът, подписан от заявителката и лечебното заведение, в който са описани всички извършени дейности и приложени лекарствени продукти, техният вид, количество и цени ще се изготвя по образец. С измененията на Правилника за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“ се утвърждава образец на Протокол за извършени дейности по асистирана репродукция и приложени лекарствени продукти на пациенти.
Също така за бъдеще фактурата, съдържаща пълно описание и стойност на извършените дейности и използваните лекарствени продукти ще включва и партидния/серийния номер на лекарствените продукти.

Оставете първия коментар