Аргументи и коментари

Отлага ли се стартът на здравно – информационната система на МЗ?

Отговорът на този въпрос зависи от това – какво ще се случи с решението на…

Мария Радева|Автор
15 мар. 2013

Отговорът на този въпрос зависи от това – какво ще се случи с решението на Комисията за защита на конкуренцията. С решение от 13.03.2013 КЗК е отменила като незаконосъобразно, решение на Министъра на здравеопазването за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „Създаване и внедряване на интегрирана здравно-информационна система” по проект BG051РО001-6.2.08 “БАЗИС” – база за здравно-информационна система”.

По официална информация на КЗК, при разглеждането на жалбата са установени “редица неточно формулирани критерии и изисквания по отношение на изискваните документи, квалификацията на участниците и методиката за оценка на офертите.
Налице са несъответствия в изискванията за представяне на сертификати по отделните позиции, което ограничава участието на лица в обществената поръчка. Изискването да се представи валиден сертификат ISO/ТS 27527:2010, издаден на името на участника от акредитирана институция е незаконосъобразно, като няма европейска практика по „издаване“ на такъв сертификат, нито органи, които да го издават.” и др.

Източник: КЗК

Решението не е окончателно.

Решението все още не е публикувано в сайта на КЗК.

Оставете първия коментар