ДВ 2011

ДВ 16 от 22.02.2011 – ограничаване на плащанията в брой

В ДВ брой 16 от 22.02.2011 е обнародван Закона за ограничаване на плащанията в брой,…

Мария Радева|Автор
22 фев. 2011

В ДВ брой 16 от 22.02.2011 е обнародван Закона за ограничаване на плащанията в брой, който влиза в сила от днес.

Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

1. на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.;
2. на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.
Цитираните изсквания се прилагат и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

Законът не се прилага при:

1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
2. тегленето и внасянето на пари в брой от/в сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия;
3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие;
4. операциите с банкноти и монети, страна по които е Българската народна банка;
5. замяната от банки на повредени български банкноти и монети;
6. изплащането на трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.
 

Оставете първия коментар