Трудово и осигурително право

ДВ 34/2011 – изменения в правилата за работа на Търговския регистър

Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, не обявяват…

Мария Радева|Автор
29 апр. 2011

Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, не обявяват ГФО в Търговския регистър.

 С изменения в Закона за търговския регистър са направени съществени изменения както в достъпа до данните, така и такива, отнасящи се до задълженията за обявяване на актове.

 Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър внася изменения в:

Закона за търговския регистър

Търговския закон

Закона за счетоводството

  Изменения, влизащи в сила в тридневен срок от обнародването:

 Промяна в сроковете и задълженията за обявяване на ГФО:

Задълженията за публикуване на годишните финансови отчети е уредено в чл.40 от Закона за счетоводството.

Измененията предвиждат, че: Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

1. чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват:

а) едноличните търговци – в срок до 31 май на следващата година;

б) дружествата с ограничена отговорност – в срок до 30 юни на следващата година;

в) всички други търговци по смисъла на Търговския закон – в срок до 31 юли на следващата година;

2. чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел публикуват юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – в срок до 30 юни на следващата година;

3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия – в срок до 30 юни на следващата година

 От задължение за публикуване на ГФО досега бяха освободени бюджетните предприятия. С именията, изискванията за публикуване на ГФО, не се прилагат и към eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит.    

Изменения, влизащи в сила от 01.01.2012

 Търговският регистър остава публичен, с право на всеки за свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър. Но Агенцията по вписванията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца. Достъпът до данните  може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията, а в случаите на служебен достъп – по реда на наредба, издадено от МС.

 Заявителите ще бъдат задължени да  представят и заверени преписи от актовете, подлежащи на обявяване в ТР, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.

 И сега ТР осигурява възможност за приемане на завленията и  документите в електронна форма при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис. С изменяита, от 01.01.2011 Заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път.

 Нови правила за произнасяне:

Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго.

Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.

 Служителите на ТР ще дават указания за нередовност:

Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или на електронната страница на агенцията, когато е подадено заявление за регистрация на търговеца, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. Заявителят може да изпълни указанията и да ги представи чрез заявление по образец. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока за произнасяне. 

Оставете първия коментар