Трудово и осигурително право

Обжалване резултатите от конкурс

В здравеопазването, както и във всяка друга икономическа сфера, конкурсът е позната форма за възникване…

Мария Радева|Автор
21 мар. 2011

конкурс

В здравеопазването, както и във всяка друга икономическа сфера, конкурсът е позната форма за възникване на трудовото правоотношение.

Конкурсни длъжности в здравеопазването

Длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на МС, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя.

В здравеопазването конкурсни длъжности, определени в различни нормативни актове са:

управителите, съответно изпълнителните директори, на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, както и общински ДКЦ началник на клиника или отделение, главна медицинска сестра (акушерка, рехабилитатор), директор на РЗОК, директор на РЗИ и т.н.

Няма пречка работодателят (управителите, респ. изпълнителните директори на лечебните заведения) да определят и други дейности, заемането на които ще става след конкурс. Например може да бъде взето решение конкурсна да бъде и длъжността на старшата медицинска сестра (акушерка, лаборант, рехабилитатор).

Провеждането на конкурсите се извършва по правилата на Кодекса на труда и вътрешните правила в съответната организация. Интерес представлява въпросът как лицата, които не са спечелили конкурса могат да защитят правата си. С други думи обжелваеми ли са  резултатите от конкурса и как неспечелил участник може да обжалва получените резултати.

Провеждане на конкурс по КТ

Условно ще разделим конкурсите на две групи. В едната са тези, в които работодателите са търговски дружества, а в другата – администативни органи.

Работодател – търговско дружество

Оспорването на законосъобразността на конкурса не е трудов спор, по смисъла на чл. 357, ал. 1 от КТ, тъй като няма за предмет възникването, съществуването или прекратяването на трудово правоотношение между страните по делото. В практиката се приема, че косвен контрол върху проведения конкурс, може да се извърши  в производството за обжалване на уволнение поради прекратяване на трудовия договор с постъпване на работа на служителя, който е спечелил конкурса. (чл. 325, т. 8 от КТ).

Съдебната практика дава негативен отговор относно възможността да се обжалват резултатите от проведения конкурс и по реда на общия исков процес. Приема се, че неспечелилият участник няма правен интерес от предявяване на установителен иск по чл. 97, ал. 1 от ГПК. В общия случай, какъвто и да е резултатът от делото, не би възникнало трудово правоотношение, с изключение на хипотезата на чл. 96, ал. 4 от КТ (Ако лицето не постъпи на работа в 2-седмичен срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено.)

Работодател – административен орган

В случаите, когато се провежда конкурс за заемане на административна длъжност, предвид това, че работодател е административен орган, погрешно се приема, че резултатите от конкурса подлежат на административен контрол.

Становището на ВАС, в подобен род дела е: „… изготвеният протокол  за крайното класиране на участниците в проведения конкурс за директор, респ. – уведомяването на кандидатите за резултатите от конкурса, не съдържа властническо волеизявление, поради което и не съставлява административен акт. Назначената от работодателя комисия е помощен орган, осъществяващ организационна дейност при определяне на подходящото лице, с което да се сключи трудовия договор. Комисията не е овластена от закона да действа като орган на изпълнителната власт, изразяващ властническо разпореждане, ето защо актовете й (респ. резултатите от провеждането на конкурса и извършеното класиране) не са проява на изпълнително-разпоредителна дейност. Всички фактически и правни действия на работодателя и помощния му орган (конкурсната комисия) са насочени към възникване на трудово правоотношение като правна връзка между равнопоставени субекти, а не към издаване на индивидуален административен акт, поради което не могат да бъдат атакувани с твърдения за нарушена административна процедура по провеждане на конкурса.”

„Правоотношенията на директорите на … възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от три години. След приключването на обявения конкурс, свободното место ще се заеме след подписване на трудов договор между министъра в качеството му на работодател и спечелилия конкурса в качеството на изпълнител. Всички други актове на министъра и назначените от него комисии във връзка с процедурата по обявения конкурс действително са актове на административни органи, но те нямат самостоятелно значение тъй като касаят подготвителни етапи за издаването на крайния акт, не засягат пряко права и интереси на участниците и не подлежат на съдебен контрол по реда на АПК.”

Обжалване на конкурс по КТ

Извън казаното по-горе, проведен конкурс – като процедура и/или резултати – може да бъде обжалван по ред и условия, описани в нормативен акт, ако такива са предвидени. Във всички останали случаи евентуални съдебни производства биха завършили с негативен за служителя резултат.

10 comments

 • д-р Атанас Иванов Юнаков

  Госпожо Радева, казвам се д-р Атанас Юнаков.На 30.10 2017г. се явих на конкурс за управител на общинското дружество „Медицински център-1″ЕООД Карлово.Конкурсът беше обявен от Управителя на МБАЛ „Д-р Киро Попов „Карлово,без решение на Общинският съвет Карлово.На конкурса се явихме двама кандидати,третият не си подаде документите в последния момент.При провеждане на конкурса,комисията заяви,че и двамата не се допускаме до събеседване,защото програмите ни не надхвърлят оценката 4.50 /били прекалено сложно написани/ ,цитирам Председателя на комисията.От днес 31.10 управителят на МБАЛ Карлово ,назначава за временно изпълняващ на „МЦ-1″ЕООД ,колегата ,който не се яви на конкурса.Моля,кажете може ли друга комисия да разгледа програмата ми и да даде оценка за нейната стойност? И правомерен ли е конкурс за общинско здравно заведение,обявено от Управител на друго здравно заведение в същия град,без решение на Общински съвет Карлово?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Лечебното заведение е като общинско дружество.
   Реда за управление на общинските дружества е предмет на специална общинска наредба.
   За да се отговори професионално на поставените въпроси – следва да се познава въпросната общинска наредба за управление на общинските дружества.

   Ще се въздържа от коментар, макар и аз и Вие да се досещаме за отговорите на поставените въпроси – защото ще бъде спекулация да говоря по проблем, по отношение на който не познавам правната уредба, в този случай – общинската наредба.

 • Здравейте,имам следния казус-проведен конкурс за управител на общинско здравно заведение.Резултата изпратен и гласуван на общинска сесия.Областния подписва след 22 дни-общината не си е дала зор да изпрати в срок решението.Областния подписва и връща.Кмета-отпуска.Заместника-упълномощен но той както и юристите-не си четат наредбите и не знаят в какъв дневен срок трябва да се подпише заповедта за назначаване и от кого?Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Благодаря за коментара, но не разбрах какъв е въпросът към мен.
   Не мога да коментирам казуса, защото не познавам съответната общинска наредба.
   Когато говорите за срокове – трябва да се отчете техния характер – преклузивни, инструктивни и т.н. Много е вероятно в случая срокът да е инструктивен и неговото просрочване не е от особено значение, освен за вътрешната организация.

 • Здравейте,имам следния казус:обявен конкурс за общинско заведение за доболнична помощ.След провеждане се обявява резултат.Минава на общинска сесия,областния чака 14 дни,подписва и връща в общината за заповед.Кмета е отпуска,заместника има правомощия да подпише-но отказва/не е чел наредбите явно-както и юристите/-в колко дневен срок трябва да се подпише заповедта за назначаване?Благодаря!

 • Здравейте. С интерес чета всичко публикувано в сайта Ви и във връзка с горната публикация бих искала да Ви попитам конкурсна ли е длъжността „главна медицинска сестра“ в ДКЦ? Прочетох ЗЛЗ, но не можах да разбера конкурса само за главна сестра на болница ли е или важи и за ДКЦ. Благодаря Ви предварително за отговора?

  • Мария Радева

   Задавайки въпроса си, предполагам визирате чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ, който гласи, че „Трудовите договори с началника на клиника или отделение и с главната медицинска сестра (акушерка, рехабилитатор) се сключват от ръководителя на лечебното заведение за срок до три години след провеждане на конкурс по Кодекса на труда.“
   В този случай, смятам, че изискването се отнася единствено до лечебните заведения за болнична помощ, защото това е алинея от член, който урежда управлението на структурите, осъществяващи медицинските дейности в лечебните заведения за болнична помощ – това е ал. 1 от чл. 68.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Благодаря за оценката на сайта и коментара.
   Своевременно ще ви отговоря.

 • Всеки ден чета с удоволствие публикужаното тук .
  Мисля ,че е необходимо за лекарите ,актуално и компетентно е!

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара! И за положителната оценка!
   За мен е въпрос на професионализъм да предоставям точна, актуална, професионална, но и достъпна информация.

Напишете коментар