ДВ 2011

РЗИДВ 14 от 15.02.2011 – нови обекти, контролирани от РЗИ

В ДВ брой 14 от 15.о2.2011 са обнародвани изменения в:  Правилника за устройството и дейността…

Мария Радева|Автор
15 фев. 2011

В ДВ брой 14 от 15.о2.2011 са обнародвани изменения в:

 Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца

И директорите на ДМСГ ще се атестират на всеки всеки три години, като първата следва да се извърши до 31.05.2011.

Броят и видът на отделенията, както и на секторите и леглата се определят от министъра на здравеопазването по предложение на директора според обема и конкретните нужди на ДМСГД.

Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Измененията в наредбата са технически. Абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“; понятията „биоцидни препарати“ и„препарати“се заменят с „биоциди“.

Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве

Освен техническите изменения, свързани с функционирането на новата здравна инспекция, се променят и: 

В списъка с обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ се включват и: солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА и уелнес центрове; специализирани институции за предоставяне на социални услуги – домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване; оптики; здравни кабинети; обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и др.

Променят се и сроковете за уведомяване на РЗИ:

Всеки, който открие обект с обществено предназначение, е длъжен да уведоми за това съответната РЗИ по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността  с уведомление по образец. В същия срок се извършва и уведомяване и от всеки, който извършва дейност с транспортни средства за обществен превоз или с транспортни средства със специално предназначение.

В срок до един месец от уведомлението РЗИ извършва проверка в обекта за спазване на здравните изисквания.

Уведомяването на  РЗИ може да се извърши и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление. (в сила от 01.07.2011)

 

Оставете първия коментар