НРД 2013

НС реши въпроса с липсващия НРД

От днес (15.01.2013) са в сила поредните изменения в Закона за здравното осигуряване, обнародвани в…

Мария Радева|Автор
15 ян. 2013

От днес (15.01.2013) са в сила поредните изменения в Закона за здравното осигуряване, обнародвани в ДВ 4/2013.

Измененията в ЗЗО отговарят и на въпроса, който задавам от началото на годината: Кога ще се сключват новите договори с НЗОК?

Лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през 2012, подават заявленията за сключване на договор в срокове, определени с решението на НС на на НЗОК.

При неподписан НРД – решение на НС на НЗОК

Не беше далеко времето, в което при неподписан НРД за съответната година, се приемаше решение на НС на НЗОК. Тази практика се завръща с последните изменения в ЗЗО. Измененията в ЗЗО дават отговор и на риторичния въпрос: Кого плаши БЛС?

До сега ЗЗО предвиждаше, че когато национален рамков договор за медицинските и съответно за денталните дейности не бъдат приети при условията и в сроковете, определени в закона, се прилагат действащите до момента НРД. С измененията на ЗЗО се разширява тази възможност.

В случаите на неподписан НРД за съответата година и когато в закона за бюджета на НЗОК за следващата година се предвижда финансиране на нови медицински дейности, съответно дентални дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, за които в действащите до момента НРД не се съдържат съответните изисквания, те се определят с решение на надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК.
Отново с решение на НС на НЗОК, при неподписан НРД, се определят и изискванията и в случаите на промени в основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Министърът на здравеопазването съгласува решението на НС на НЗОК в 7-дневен срок от представянето му и го обнародва в ДВ.

Индивидуалните договори – с допълнителни споразумения

Измененията в ЗЗО уреждат и въпроса с индивидуалните договори с НЗОК.
Досегашните разпоредби на ЗЗО гласяха, че индивидуалните договори с НЗОК се сключват в писмена форма за срока на действие на НРД и са в сила до приемането на нов или при промяна на действащия НРД. След измененията на ЗЗО, при неподписан НРД (т.е. действащ НРД от предходна година и решение на НС на НЗОК), както и при промени в действащото законодателство, към договорите с лечебните заведения се сключват допълнителни споразумения.

Срокове за сключване на договор с НЗОК

Един от най-важните въпроси, които си задават лечебните заведения е в какви срокове ще сключват договори с НЗОК за настоящата година. ЗЗО отговоря на този въпрос с разпоредбите на чл.59а и 59б.

Основно правило в ЗЗО е, че в 30-дневен срок от влизането в сила на НРД лечебните заведения подават заявления в РЗОК за сключване на договор. В случаите, когато няма нов НРД за съответната година 30-дневния срок за подаване на заявления в РЗОК започва да тече от деня на обнародването на решението на надзорния съвет на НЗОК в ДВ.
В същия 30-дневен срок се подават и заявления, когато е необходимо и сключване на допълнителни споразумения, поради промени в действащото законодателство. Срокът започва да тече от влизането в сила на съответната промяна.

Законът предвижда, че когато не са подадени заявления и/или не са сключени допълнителни споразумения в сроковете по чл. 59а и 59б, договорите с лечебните заведения се прекратяват.

Лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през 2012, подават заявленията за сключване на договор в срокове, определени с решението на НС на на НЗОК.

Възможностите за подаване на заявление и сключване на договор извън посочените срокове – са почти изключени!

Оставете първия коментар