Аргументи и коментари

Отменен и нов медицински стандарт за хирургичните специалности – в един брой на ДВ

Решението на ВАС, с което Наредба № 20/2010 за утвърждаване на общи медицински стандарти по…

Мария Радева|Автор
10 фев. 2015

Отмяната на медицинския стандарт за хирургичните специалности няма особено значение за дейността на лечебните заведения. Едновременно с решението за отмяната на старата наредба е обнародвана Наредба № 3/2015 за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия.
Решението на ВАС, с което Наредба № 20/2010 за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия е отменена отдавна e известно в публичното пространство. Решение № 15086 от 12 декември 2014, с което наредбата е отменена, е обнародвано в ДВ 11/20015.

Повече за новата Наредба № 3/2015 за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия – във февруарския брой на Информационния бюлетин на Mariaradeva.com

Положителните страни на отменения медицински стандарт

Въпреки, че ВАС отменя медицинския стандарт, в решението са посочени и правилните действия на Министерство на здравеопазването:

1. ВАС не приема твърдението на жалбоподателите, че че при издаване на оспорваната наредба е нарушен чл. 3, ал. 2 ЗОАРАКСД. Според тази разпоредба при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност държавните органи не могат да налагат изисквания, ограничения и тежести, които водят до ограничаване на конкуренцията. С отменената наредба са въведени изисквания, ограничения и тежести, които са приложими по отношение на всички лечебни заведения. Еднаквите правила за всички изключват ограничаване на конкуренцията за някое лечебно заведение.

2. ВАС не приема и твърдението, Министърът на здравеопазването е подменил стандартите за качество с количествени изисквания. Въведените с отменената наредба изисквания за брой операционни маси, операционни лампи, апарати и инструменти, брой персонал, брой структури и брой извършени операции съдът счита, че са относими за стандартите за качество. Изискванията към медицинската техника и към лекуващите осигуряват по-добро, по-надеждно и в крайна сметка по-качествено лечение на пациентите.

3. АС не приема и твърдението, че с отменената наредба са определени изисквания за нива на компетентност на отделните клиники, което следвало да стане с с друга наредба – Наредба № 49/2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Съгласно ЗЛЗ клиниките, отделенията и медико-диагностичните лаборатории имат ниво на компетентност, определено в съответствие с утвърдените медицински стандарти. Затова ВАС приема, че медицинските стандарти да служат за основа при определяне нивото на компетентност.

4. ВАС не приема и твърдението, че отменената наредба поставя допълнителни изисквания за лекарите, работещи в отделение или клиника, да са хабилитирани лица или да притежават съответна медицинска специалност. ВАС казва, че дори подобни изсквания да не са посочени в ЗЛЗ, това не означава, че такива не могат да се въвеждат определянето на стандартите за качество. Още повече, че в Наредба № 49/2010 е посочено, че при определяне нивото на компетентност на отделните лечебни заведения се съдържат изисквания за минимален брой лекари и за тяхната съответна специалност. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Наредба № 49/2010 изрично се сочи, че тези показатели се конкретизират в съответния медицински стандарт.

Защо ВАС отмени медицинските стандарти по хирургия?

Причината за отмяна на Наредба № 20/2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия е формална.
В предстaвените от МЗ документи липсват мотиви към проекта за утвърждаване на медицинските стандарти, което е нарушение на Закона за нормативните актове. В приложената разпечатка от Интернет страницата на МЗ се установява, че там е публикуван проектът за медицински стандарти, с което е спазена частично разпоредбата на ЗНА. Но тази разпоредба изисква проектът да се публикува заедно с мотивите към него, което не е спазено, явно поради липса на такива мотиви. ЗНА придава важно значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт. Мотивите за изработването на нормативния акт осигуряват реализиране на предоставената от закона възможност на заинтересованите лица за изразяване на мнения и становища и те задължително следва да бъдат налице при обсъждането им и при запознаването на заинтересованите страни с проекта. Мотивите дават представа как е формирана волята на вносителя на акта, поради което те са от съществено значение за адресатите на акта, така че последните да могат да разберат фактите и причините, накарали вносителя на акта да възприеме съответния вариант на уредба при определяне на медицинските стандарти. С утвърждаването им от министъра на здравеопазването той приема не само предложения вариант за уредба, но и се съгласява с мотивите за него.
Липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба препятстват възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност.

Оставете първия коментар