ДВ 2018

Ново изискване за лечебните заведения за дентална медицина – наличие на амалгамен сепаратор

От днес са в сила измененията и допълненията на Наредба № 1 от 09.02.2015 за…

Мария Радева|Автор
15 дек. 2018

От днес са в сила измененията и допълненията на Наредба № 1 от 09.02.2015 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
Новите изисквания са обнародвани в ДВ 102/2018. С новите правила се създават условия за прилагане на чл. 10 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 .
Новите правила предвиждат забрана за изпускането, пряко или непряко, в околната среда на отпадъци от дентална амалгама от лечебни заведения по дентална медицина.
С цел спазване на предвидената забрана е предвидено ново задължение за лечебните заведения, в които се използва дентална амалгама, премахват се пломби от дентална амалгама или се премахват зъби, съдържащи такива пломби.

Тези лечебни заведения следва да се оборудват с амалгамни сепаратори с цел задържане и събиране на частиците амалгама, включително и тези, които се съдържат в използваната вода.
Амалгамните сепаратори следва да осигуряват ниво на задържане най-малко 95 % от частиците амалгама.
Наличието на амалгамни сепаратори в лечебните заведения и технологичната документация от производителя на амалгамния сепаратор, удостоверяваща осигуреното ниво на задържане на частиците дентална амалгама, подлежи на контрол. Този контрол е възложен на длъжностните лица от РЗИ.

Важни срокове:
До 01 януари 2019 лечебните заведения следва да се оборудват с амалгамни сепаратори
Амалгамените сепаратори, въведени в експлоатация до 1 януари 2018 следва да осигуряват ниво на задържане съгласно новите изисквания.
Считано от 1 януари 2021 изискването за ниво на задържане най-малко 95 % от частиците амалгама ще се прилага и за амалгамните сепаратори, въведени в експлоатация след 1 януари 2018.

Оставете първия коментар