ДВ 2018

Нови съсловни организации в здравеопазването – на зъботехниците и помощник-фармацевтите

С изменения в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти,…

Мария Радева|Автор
4 ное. 2018

С изменения в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, обнародвани в ДВ на 02.11.2018, се създават две нови съсловни организации в здравеопазването.

Голяма част от професиите в здравеопазването са регулирани професии. По дефиниция регулираната професия е дейност или съвкупност от дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората, и правото за упражняване на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.

В Списъка на регулираните професии са включено повече от 80 професии от различни области на икономиката. В здравеопазването регулираните професии са: Акушерка, Зъботехник, Инспектор по обществено здраве, Кинезитерапевт, Лекар, Лекар по дентална медицина, Лекарски асистент, Масажист (за лица с увредено зрение), Медицинска сестра, Медицински лаборант, Ортопедичен техник, Помощник фармацевт, Преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Фармацевт, Фелдшер.
Отделните закони уреждат създаването и членството в съответната съсловна организация. Във всички случаи, членството в съответната съсловна организация, е предпоставка за упражняването на професията.
Към традиционните съсловни организации Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз и Български фармацевтичен съюз, през 2005 се създаде и още една нова съсловна организация. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) е единствената съсловна организация, която обединява представители на различни професии. Това е съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. В обобщаващото понятие асоциирани медицински специалисти се включват: медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, лекарските асистенти, рехабилитаторите, фелдшерите, ортопедичните техници и масажистите (с увредено зрение).
С изменение в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти се създават и две нови съсловни организации
# Съсловната организация на зъботехниците е Българската асоциация на зъботехниците.
# Съсловната организация на помощник-фармацевтите е Българската асоциация на помощник-фармацевтите.
Всяка медицинска сестра, акушерка и асоцииран медицински специалист, както и зъботехник или помощник-фармацевт, може да упражнява професията си на територията на РБ, ако отговаря на изискванията закона и е вписанa в регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация, на територията на която упражнява дейността си.

След влизане на закона в сила:

* До февруари 2019 РЗИ ще трябва да изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, адресите по местоживеене и месторабота на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на съответната област.
* До април 2019 РЗИ ще трябва да свикат първите общи събрания на регионалните колегии на съсловните организации на зъботехниците и на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на съответната съсловна организация. Първите общи събрания на регионалните колегии се председателстват без право на глас от директорите на съответните регионални здравни инспекции.
* В едномесечен срок от провеждане на изборите зъботехниците и помощник-фармацевтите, които упражняват професията си, подават заявления за вписване в регистъра на съответната регионална колегия.
* В средата на 2019 ще трябва да бъдат проведени и първите конгреси на съсловните организации на зъботехниците и на помощник-фармацевтите за избор на органи на асоциациите. Първият конгрес на съответната съсловна организация се председателства без право на глас от министъра на здравеопазването или от оправомощено от него лице.

Оставете първия коментар