Държавен вестник

Нови правила за представителните пациентски организации

Ще станат ли по-активни пациентските организации и ще излязат ли от анонимност областните им структури?…

Мария Радева|Автор
18 мар. 2023

Ще станат ли по-активни пациентските организации и ще излязат ли от анонимност областните им структури?

Представителни организации за защита правата на пациентите са фондации или сдружения, които  имат за цел защита на правата и интересите на всички пациенти, но които отговарят и на определени други условия.

Какъв е смисълът една пациентска организация да бъде призната за представителна?

Единствено представителни организации за защита правата на пациентите, могат да участват чрез свои представители в работата на консултативни органи, комисии и работни групи към органите на Министерството на здравеопазването и НЗОК.

Признаването на организациите за защита правата на пациентите за представителни се осъществява по ред и критерии, определени в наредба на министъра на здравеопазването.

В ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г. е обнародвана новата Наредба № H-1 от 09.03.2023 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации. Досега действащата наредба е отменена.

Едно от изискванията една пациентска организация да бъде призната за представителна е де е национално представена, като има създадени областни структури на територията на цялата страна.

Областната структура  е място или офис на организацията, обозначено на входа с наименованието на организацията, представител за съответната структура, телефони за контакт и приемното време, през което пациентите могат да се обръщат за съдействие към представителите на съответната организация.

  • Що се отнася до първоначалното признаване на една организация за представителна новата наредба не определя съществени различия спрямо сега установения ред. На този първоначален етап може да се установява единствено изпълнението на формалните изисквания, каквито са определени със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, наличие на актуален устав, декларации, доказващи липсата на конфликт на интереси, списък на учредителите, списък на членовете, списък на областните структури и др.
  • Признатите за представителни организации за защита правата на пациентите подават заявление до министъра на здравеопазването за установяване на представителността си на всеки три години след признаването им.

Като основен критерий за периодичното установяване на представителността, е ежегодното осъществяване на дейност в минимален изискуем обем, във всички териториални структури. Досегашната практика в процедурата по установяване на представителността се основава на предимно формалното физическо съществуване (наличен офис, поставена табела с приемно време, представляващо лице) на областните структури на организацията.

Новата наредба определя няколко основни направления на дейности, участието в които доказва не само физическото съществуване на областните структури, но и реалния им принос в защитата на интересите на пациентите чрез участие в поне една от следните дейности:

1. информиране на компетентните органи за случаи, в които са нарушени правата на пациентите, и активно проследяване на резултатите от извършените проверки и предприетите мерки;

2. участие в работата на консултативни органи, комисии и работни групи към органите на Министерството на здравеопазването, НЗОК или други институции в областта на защита правата на пациентите;

3. участие в дейности по реализиране на национални, регионални и общински програми, свързани с правата и интересите на пациентите;

4. участие в различни форуми (конференции, кръгли маси, семинари и други), касаещи правата на пациентите..

С новите правила, освен че се разчита на инициативността и активността на областните структури, също така се ангажират и ръководствата на представителните организации да включват своите областни представители в реализирането на повече дейности, с което функциите на съответната организация практически се доближават до населението и в частност – до заинтересованите от тази подкрепа лица. Целта е да се постигне по-равномерно разпределение на дейностите на пациентските организации, като се избегне тяхната концентрация само в големите областни центрове, с което да се изпълни със съдържание тяхната национална представителност.

Министерството на здравеопазването обявява на интернет страницата си актуален списък на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите, съдържащ информация за седалището и лицата за контакт.

Всяка РЗИ обявява на заглавната си интернет страница актуална информация за областните структури на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите, съдържаща адрес, телефон за контакт, електронен адрес и имената на представителя на организацията.

По този начин едновременно се постига по-добра информираност на населението на съответната територия и по-голяма ангажираност на областните представители, поради излизането им от сянката на анонимността за хората, които търсят съдействие в качеството си на пациенти.

Оставете първия коментар