ДВ 2011

Нова инструкция за болничните листове

Официалното съобщение на НОИ във връзка с новата инструкция можете да прочетете тук От 1…

Мария Радева|Автор
10 юни 2011

Официалното съобщение на НОИ във връзка с новата инструкция можете да прочетете
тук

От 1 юли 2011 влиза в сила нова инструкция на НОИ:

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, обнародвана в ДВ 44 от 10.06.2011.

Изпращането на талоните към бланката „Болничен лист за временна неработоспособност“ по отменената Инструкция № 5 от 2001 ще се извършва до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31 декември 2011. В същия срок лечебните заведения ще получат и получават изменената бланка на болничния лист.

Новата инструкция съдържа специален раздел, уреждащ контролна дейност върху работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, осъществявана от НОИ. Проверка на лечебните заведения ще се извършва веднъж годишно. При прекратяване на дейността на лечебното заведение или при сигнал за допуснати нарушения проверките ще се извършват двоевеременно.

Ново задължение: В случаите, когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, инструкцията задължава, лекарят, издал първичния болничен лист, да изпраща в 3-дневен срок на ТП на НОИ копие от болничния лист

Инстрикцията съдържа конкретни правила за попълването на бланките болнични листове.

Бланката „Болничен лист за временна неработоспособност“ е „ценна книга“; носител на медицинска, трудовоправна и статистическа информация.

Лечебните заведения получават бланките болнични листове от ТП на НОИ, след представяне на:
1. удостоверителният докумнет на ЛЗ, издаден от РЗИ, респ. МЗ – оригинал;
2. ЕИК от търговския регистър;
3. книга за прихода и разхода на болничните листове (по образец); книгата се представя само индивидуалните практики за ПИМП и СИМП;
4. писмо-искане (по образец).

Бланките болнични листове, необходими за лечебните заведения, се получават срещу подпис лично от ръководителите им или от изрично упълномощено от тях лице за всеки конкретен случай.

За своевременното получаване, разпределяне и съхраняване на бланките в лечебните заведения отговорност ностят ръководителите им.
За съхраняването и опазването на получените бланки лична отговорност носи лекарят (лекарят по дентална медицина), който ги е получил.

Оставете първия коментар