ДВ 2017

Новата (стара) Наредба за медицинската експертиза

Министерски съвет прие сравнително спешни мерки, с които да се преодолеят проблемите в работата на…

Мария Радева|Автор
1 юли 2017


Новата Наредба за медицинската експертиза
Министерски съвет прие сравнително спешни мерки, с които да се преодолеят проблемите в работата на ТЕЛК, след частичната отмяна на текстове от Наредбата за медицинската експертиза. Така се дава отговор на въпроса – Накъде след частичната отмяна на Наредбата за медицинска експертиза?

В ДВ от 27 юни 2017 е обнародвано ПМС № 120 от 23 юни 2017 за приемане на Наредба за медицинската експертиза. Със същото ПМС е отменена Наредбата за медицинската експертиза, приета през 2010.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му.

Текст на новата Наредба за медицинската експертиза

Новата Наредба за медицинската експертиза е почти идентична с отменената наредба.

В новата наредба има някои редакционни изменения.
Въпреки решението на ВАС за отмяна срока на инвалидността, новата разпоредба на чл. 69, ал. 1 – върна прилаганото, до отмяната правило. Срокът на инвалидността е от една до три години в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване.
Новата Наредба за медицинската експертиза отново съдържа 78 члена, Отправни точки за оценка на трайно намалена работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти (Приложение 1) и Методика за прилагане на отправните точки (Приложение 2).

До един месец, Министърът на здравеопазването трябва да утвърди образците на експертните решения и на медицинските протоколи на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК.

2 comments

 • Борис Николов

  Привет
  Съпругата ми беше диагностирана с МС през м. април, 2016 г. От тогава беше в болнични-180 дни с ЛКК и още 180 дни с ТЕЛК. Решението на ТЕЛК от 04. 2017 година е 75% нетрудоспсобност за срок от 3 години, поради МС.
  Съпругата ми се върна на работа, съгл. решението на ТЕЛК. Днес получи обикновено стомашно разтройство, нямащо нищо общо с МС и и трябваше болничен лист за деня- с учудване установихме, че такъв може да се издаде само с разрешение на ТЕЛК, не от личен лекар, не от ЛКК ???
  Моля, коментирайте ситуацията в светлината на Наредбата за медицинската експертиза.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Определено за заболявания, извън това, което е довело до трайна неработоспособност – болничен може да бъде издаден.

   Болничният се издава по обшия ред.
   От въпроса ви разбирам, че съпругата ви е ползвала 6 месеца болнични през 2016.

   Предполагам, че органът на медицинската експертиза се е позовал на този текст:

   Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

   Дали това е правилно – ще се въздържа от коментар, защото не познавам случая в детайли.

Напишете коментар