ДВ 2013

НЗОК с нов устройствен правилник

След изменението на Правилника за устройство и дейността на НЗОК, обнародвано на 02.08.2013, съгласно което…

Мария Радева|Автор
13 сеп. 2013

След изменението на Правилника за устройство и дейността на НЗОК, обнародвано на 02.08.2013, съгласно което мандатът на директорите на РЗОК става 4 години, от 10.09.2013 НЗОК е с нов устройствен правилник.

В ДВ 79 е обнародван нов Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса.

Числеността на ЦУ на НЗОК е намалена с 12 щатни бройки

Съгласно новият устройствен правилник общата численост на служителите на НЗОК е 2 261, от които 325 – в ЦУ на НЗОК. Запазва се числеността на служителите в РЗОК – 1 936.

Освен намаляването на общия щат на ЦУ на НЗОК, с новия правилник, се правят и вътрешни структурни промени, които предполагат „разместване“ на служители.

Дирекция „Вътрешен одит“ е намалена с 1 щатна бройка. Дирекция „Сигурност на информацията, охрана и превенция“ е премахната. Създава се нова структурна единица Инспекторат, с щат от 5-ма служители.

Намалена е числеността на Общата администрация, а е увеличен щатът на Специализираната администрация.

Общата администрация ще се състои от 99 служителя, вместо досегашните 134.
В Общата администрация влизат дирекциите Правни дейности, Връзки с обществеността, Административна дейност, управление на собствеността и обществени поръчки и Счетоводство и човешки ресурси.

Специализираната администрация ще се състои от 205 служителя, вместо досегашните 180. В Специализираната администрация влизат дирекциите Болнична медицинска помощ, Извънболнична медицинска и дентална помощ, Лекарствени продукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане, Бюджет и финансови параметри“Информационни процеси и сигурност на информацията, Европейски въпроси и координация на системите за социална сигурност

До 10 октомври 2013 Управителят на НЗОК ще трябва да утвърди и новото длъжностно разписание на служителите в НЗОК.

2 comments

 • Здравейте адв. Радева! Имам следния въпрос: Може ли д-р Р.Тодорова в качеството си на Управител на НЗОК да налага дисциплинарни наказания на служители на РЗОК, финансови инспектори, които не са държавни служители, а назначени на трудов договор от Директора на РЗОК Предварително Ви благодаря за отговора. Поздрави !Дани

  • Мария Радева

   Съгласно чл. 19, ал.7, т.11а. Управителят на НЗОК упражнява функциите на:
   а) орган по назначаването по отношение на държавните служители (на всички държавни служители в НЗОК и РЗОК)
   б) работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на НЗОК (трудовите правоотношения само със служителите на НЗОК)

   Вие сигурна ли сте, че правоотношението е трудово, а не служебно?

Напишете коментар