ДВ 2012

Служителите на НЗОК и РЗОК – държавни служители

В ДВ 38/18.05.2012 са обнародвани изменения в Закона за държавния служител, както и в редица…

Мария Радева|Автор
18 май 2012

В ДВ 38/18.05.2012 са обнародвани изменения в Закона за държавния служител, както и в редица други устройствени закони, вкл. и в Закона за здравното осигуряване.

Измененията влизат в сила от 01.07.2012

Обнародваните днес изменения поставят началото на промените в организацията и функционирането на НЗОК и РЗОК. Как точно ще се промени административната организация предстои да разберем в следващите месеци.

Преминаването от трудово към служебно правоотношение се извършва по реда на Закона за държавния служител. Когато една длъжност, която се изпълнява по трудово правоотношение, бъде определена с нормативен акт за заемане от държавен служител, в едномесечен срок от влизането в сила на акта, лицето се назначава за държавен служител. Назначаването се извършва, ако служителят отговаря на изискванията на закона и подаде писмено заявление за назначаване в 14-дневен срок.

За определянето на брутната заплата, която се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения, ежегодното оценяване за изпълнението на длъжността, прекратяването на правоотношението и т.н. за държавните служители в НЗОК и РЗОК ще се прилага Закона за държавния служител.

Какво е държавен служител?

Законовата дефиниция на понятието държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия.

Към това определение, се добавя и уточнението, че: “Държавни служители са и лицата, на които специален закон предоставя статут на държавен служител при спазване изискванията на Закона за държавния служител.“

Длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят в Класификатора на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет и се обнародва в „Държавен вестник“.

В срок до един месец, считано от днес 18.05.2012,:
1. Министерският съвет следва да промени Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с настоящите изменения
2. съответните компетентни органи следва да променят устройствените си актове в съответствие с новите изосквания.

Държавните служители в НЗОК и РЗОК

Обнародваните днес изменения в Закона за здравното осигуряване, предвиждат, че служителите в ЦУ на НЗОК, в РЗОК и поделенията на РЗОК ще заемат длъжности по служебно или по трудово правоотношение. Следователно някои от служителите ще продължат да работят по трудов договор, но някои ще станат държавни служители. Кои точно длъжности ще се заемат от държавни служители ще определи Класификаторът на длъжностите в администрацията.

За служителите, които ще продължат да работят по трудов договор ще се прилага чл. 107а от Кодекса на труда, който въвежда допълнителни условия към работещите по трудово правоотношение в държавната администрация.

За дейността на НЗОК, РЗОК и поделенията на РЗОК, ще се прилага Законът за администрацията, доколкото в ЗЗО няма специални изисквания.

Кой ще назнача служителите в НЗОК / РЗОК?

Другият важен въпрос, за работещите в системата на здравното осигуряване служители, е с кого ще бъдат сключвани съответните договори.

Считано от 01.07.2012 управителят на НЗОК ще упражнява функциите на:

1. орган по назначаването по отношение на държавните служители;
2. работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на НЗОК.

Така, както са направени измененията, означава, че управителят на НЗОК ще назначава всички държавни служители, независимо дали работят в НЗОК или РЗОК. Но ще сключва трудовите договори само с работещите в НЗОК.

Кой ще сключва трудовите договори за служителите в РЗОК? Отговорът на този въпрос за сега остава без отговор. Съществуващото до сега правомощие директорът на РЗОК да сключва, изменя и прекратява договорите с работещите в съответната РЗОК се отменя.

3 comments

 • Здравейте
  искам да изкажа мнение относно излищно харчене на средства от нзок
  Исках тази година да отида на санаториум по касата Престоят е 7 дни За този престой от 7 дни по касата за костни заболявания ми искат ренгенова снимка,след като имам телк и там е описано подробно и тозно на кой прешлен какво е увреждането.Ако 2 пъти отида на санаториум 2 пъти годишно трябва да се облъчвам излишно.Като се има впредвид колко хора отиват по санаториумите и колко излишни ренгенови снимки и разчитането им се правят и колко хора излишно се облъчват ,а за материалите да не говорими това за 7 дни Като отиваш години подред това облъчване ще те излекува ли Смятам това за изключително неправилно Ако не искаш да се облъчваш няма пътека
  Колко пари от касата отиват за снимки и излишно разиграване на хората
  Георгиева

  • Мария Радева

   Здравейте г-жо Георгиева,
   Благодаря за коментара!
   Безспорно Вие имате право да сте недоволна от системата на здравното осигуряване.
   Служителите на НЗОК, както и експертите писали клиничните пътеки – сигурно и те имат своите доводи.
   Но истина е, че като цяло здравната система не е особено пестелива спрямо и без това оскъдните ресурси, с които разполагаме.

Напишете коментар