Санкции

Административно наказание за личен лекар, извършил непълен профилактичен преглед

РЗОК е наложила пет санкции по ЗЗО на лечебно заведение за ПИМП. Четири от санкциите…

Мария Радева|Автор
24 авг. 2011

Санкциониране на лечебни заведения по ЗЗО

РЗОК е наложила пет санкции по ЗЗО на лечебно заведение за ПИМП. Четири от санкциите са идентични – извършване на профилактичен преглед с непълен обем.
Защо е отменена едната санкция разказах в предходната публикация, но останалите санкции са потвърдени, както от районния, така и от административния съд.

Административно наказание за ОПЛ

При извършването на „общ медицински преглед” за различни пациенти, личният лекар, не е изчислил индекс телесна маса, не е извършил ЕКГ, както и изследване на урина с тест ленти за протеин, глюкоза кетонни тела, уробилиноген/билирубин, рН, не са извършени изследвания на холестерол и триглицериди.
При един пациент с основна диагноза „Хипертонична болест на сърцето” и придружаващи заболявания „Неинсулинозависим захарен диабет без усложнения” и „Стенокардия”, при извършен диспансерен преглед, не е извършена ЕКГ, както и не е бил изследван общ клиничен статус с насоченост към нервна система.

Защо съдът смята, че лекарят е нарушил НРД и ЗЗО?

На лекаря е наложена санкция за нарушение по чл. 105а, ал.1 от ЗЗО, за това че като изпълнител на извънболнична медицинска помощ, е нарушил условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2, определени в НРД, а именно не бил оказал в пълен обем медицинска помощ на пациентите.
Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал.2, т.2 и т.3 от ЗЗО отделните видове медицинска помощ както и условията и реда за оказването й се съдържат в НРД за 2010.
Съгласно чл. 29, т.1 и 2 от НРД изпълнителите на медицинска помощ са длъжни да осигуряват на ЗЗОЛ договорената медицинска помощ и да изпълняват правилата за добра медицинска практика съгласно условията на НРД както и да предоставят медицинска помощ по вид и обем, съответстваща на договорената.
Съгласно разпоредбата на чл. 121, ал.5, т.1 от НРД за 2010год. общопрактикуващия лекар е длъжен да извършва профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години.
Обемът на тези профилактични прегледи, в частност дейностите които следва да бъдат извършени от ОПЛ, са изчерпателно посочени в приложение № 15 към НРД за 2010.

Как е трябвало да се защити лечебното заведение?

Изброените факти и правни норми биха обусловили налагането на административна санкция за лечебното заведение, ако приложение № 15 към НРД за 2010 беше действаща правна норма.

Както винаги съм казвала, не само тук, а и в делата, които консултирам –необнародваните приложения към НРД – не са част от действащото право

Тази и други успешни стратегии за защита на лечебните заведения при наложени от РЗОК санкции можете да намерите в сборника „Санкциониране на лечебни заведения по ЗЗО”

Оставете първия коментар