Санкции

Неправомерен отказ за сключване на договор – закъсняла справедливост

  Продължение на коментара: Внимание! Отново съвместни указания БЛС – НЗОК –  https://mariaradeva.com/?p=1532  (Забележка: Приложените…

Мария Радева|Автор
26 ян. 2011

 

Продължение на коментара:

Внимание! Отново съвместни указания БЛС – НЗОК –  https://mariaradeva.com/?p=1532

 (Забележка: Приложените тук документи са публикувани в сайта на ВАС и са общодостъпни. Поради тази причина не е търсено съгласието на РЗОК – Благоевград  и „МБАЛ ПУЛС” АД за настоящата публикация)

 Историята със злополучните съвместни указания между НЗОК и БЛС от началото на 2010 е позната на лечебните заведения. За това как същите са в ущърб на болниците е пример следното дело:

 На 04.02. 2010 директорът на РЗОК – Благоевград е постановил отказ за сключване на договор за оказване на болнична помощ по КП № № 18, 26, 30, 33 (за всички в частта за лица под 18 години), 104 и 219. Като правно основание за отказа са посочени и съвместно писмо с на И. Д. директора на НЗОК  и председателя на УС на БЛС № 20-00-7/12.01.2010 и  Протокол от 14.01.2010,  подписан от същите лица.

В случай, че болницата е работила по отказаните КП през 2009, дейността извършена в началото на 2010 не е била заплатена, съгласно пар. 6 от НРД 2010.

 Отказът на директора на РЗОК – Благоевград може да бъде прочетен страницата на ВАС. 

Болницата е обжалвала отказа и с решение на Административен съд – Благоевград, жалбата е отхвърлена. „Съдът  намира за неоснователен довода в жалбата, че с изискването въведено с  писмо изх. № 20-00-7/12.01.2010 г. на Председателя на УС на БЛС и Д. на НЗОК и  Протокол от 14.01.2010 г., издадени на осн. чл. 3 от НРД по тълкуването и  приложението му …  се въвеждат нови изисквания, които нито ЗЗО  поставя, нито НРД.”

 Решение № 295/15.06.2010 по адм.дело № 288/2010 на АС – Благоевград  тук 

В последния работен ден на 2010 Върховният административен съд взема окончателно решение и отменя като незаконосъобразен отказа на РЗОК – Благоевград.

ВАС е категоричен, че със съвместното писмо с изх.№ 20-00-7/12.01.2010 г. на и.д. директор на НЗОК и председателя на УС на БЛС и подписания от същите протокол от 14.01.2010 за съвместни указания между БЛС и НЗОК относно тълкуването и прилагането на НРД 2010 са поставени съвсем нови изисквания към изпълнителите на болнична помощ, респ. искане за представяне на документи, несъдържащо се в НРД 2010. Допълнителните указания, съгласувани между и.д. директор на НЗОК и председателя на УС на БЛС определено предполагат по-неизгодни условия за сключване на договори за 2010 г. с изпълнители на медицинска помощ от приетите с НРД 2010, и са резултат на недопустимо разширително тълкуване на изискванията на чл. 59в от ЗЗО, с които се поставят критерии за качество и достъпност на медицинската помощ.”

Решение на ВАС по адм. дело 9246/2010 тук

 С други думи надвишавайки правомощията си и.д. директора на НЗОК и председателя на УС на БЛС са препятствали възможността на болниците да сключват договори, като са поставили пред тях по-неизгодни условия, отколкото поставя ЗЗО и НРД.

Видно от справката на официалната страница на НЗОК, през 2010 лечебното заведение не е имало договор по отказаните КП.

Описания тук случай поставя важния  въпрос за последиците от неправомерния отказ да бъде сключен договор за оказване на болнична помощ.

По реда на ЗОДОВ НЗОК следва да отговаря за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Дали ще бъде потърсена подобна отговорност, е решение единствено на засегнатото лечебно заведение.

 Една „морална утеха” може да бъде налагането на административно наказание.

Съгласно л. 106, ал. 1 от ЗЗО директор на РЗОК, който неправомерно откаже да сключи договор с изпълнител на медицинска помощ, и отказът е отменен се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а за повторно нарушение – от 600 до 1000 лв.

 Кои са лицата, подписали скандалните документи?

По това време и. д. на НЗОК е Александър Огнянов –  с неговото име се свързва изграждането на информационната система на НЗОК.

Под съвместния протокол от 14.01.2010 стои подписа и на тогавашния директор на дирекция „БФП”, скандално отстранения по-късно директор на НЗОК,  – Жени Начева, която понастоящем е назначена като държавен експерт в Министерство на финансите (по информация на dariknews.bg от  11.10.2010)  

Съвместното указание, ощетило болници, е подписано и от настоящия председател на УС на БЛС. Как председателят на съсловната организация е защитил правата на лекарите – отговорност за това следва да бъде търсена от редовите членове на БЛС.

5 comments

 • Доротея Станева

  Подадено заявление ноември 2017 година за сключване на индивидуален договор с РЗОК. Получаваме отказ, тъй като заявлението е подадено извън срока, също НЗК е отменена и хипотезата за недостатъчност е изгубила своето действие. Как мислите по отношение отмяната на НЗК.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   НЗК няма нищо общо с основанието за отказ в този случай.

   Подаването на заявления и сключване на индивидуалните договори с НЗОК е уредено в ЗЗО – вижте чл. чл. 59а и 59б

   Чл. 59а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) В 30-дневен срок от влизането в сила на НРД лечебните заведения подават заявления в РЗОК за сключване на договор.

   чл. 59б
   (4) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2015 г.) Директорът на РЗОК не може да сключва договори, съответно допълнителни споразумения, с лечебни заведения, които не са подали заявления в сроковете по чл. 59а, ал. 1, 4, 5 и 6, независимо от причините за това.
   (5) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2015 г.) Предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени с РЗОК, не може да се разширява.
   (6) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Забраните по ал. 4 и 5 се отнасят за срока на действие на НРД и решението по чл. 54, ал. 9, приложими през съответния период.
   (7) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Алинеи 4 и 5 не се прилагат, когато въз основа на оценка на потребностите и установена недостатъчност съгласно Националната здравна карта е налице потребност от медицинска помощ.

   ал. 7 може да бъде приложена при действаща НЗК, в случай на липса на такава се прилага основната хипотеза по ал. 4

   Но винаги може да обжалвате отказа на Директора на РЗОК!

 • Снежана Маринова

  Здравейте г-жо Радева, имам аналогичен случай. В случай че съдът е отменил отказ на директора на РЗОК, в какъв срок Директора е длъжен да сключи договор с изпълнителя, тъй като в решението не е указан срок.Може ли да забави процедурата примерно 1, 2, 6 месеца.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Отговор на този въпрос по принцип не може да бъде даден, защото много зависи при действието на кое НРД, съответно решение е постановен отказът.

   След отмяна на отказа следва да се прилагат общите правила за прозинасяне и сключване на договор. Отмяната на отказа връща преписката към момента, в който изпълнителят е подал заявеление и директорът на РЗОК следва да се произнесе. Произнасянето е или сключване на договор или отказ.

Напишете коментар