ДВ 2011

На вниманието на настоящите и бъдещи специализанти

В ДВ 58 от 29.07.2011 са обнародвани изменения в Наредба № 34 от 2006 за…

Мария Радева|Автор
1 авг. 2011

В ДВ 58 от 29.07.2011 са обнародвани изменения в Наредба № 34 от 2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, които са в сила от дата на обнародването.

Промяна в номенклатурата на високоспециализирани дейности:

От номенклатура на високоспециализираните дейности, по смисъла на Наредба № 34/ 2006 отпадат Полисомнографията при разстройства на съня и бодърстването; Тънкоиглената аспирационна биопсия под ехографски контрол на щитовидна и паращитовидни жлези, лимфни възли и туморни формации в шийната област; Ултразвуковата съдова диагностика.
Обучение за извършване на високоспециализирани дейности, извън посочените в приложение № 1а на наредбата се организира и провежда от висшите училища, ВМА и съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина по реда на продължаващото обучение.

Промяна в реда за обявяване на места за специализация:
До 29.08.2011 висшите училища и ВМА трябва да обявяват повторно конкурси за прием на специализанти за местата за 2011, които са останали незаети.

Действащите към момента договори за обучение за придобиване на специалност следва се приведат в съответствие с новите разпоредби, с изключение на размера на възнагражденията на специализантите. За остатъка от срока на действащите договори, в едномесечен срок, трябва да бъдат сключени допълнителни споразумения, отразяващи промяната. Размерът на възнагражденията на специализантите, може да бъде променен след 1 януари 2012.

РЗИ съвместно с районните колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните специалисти изготвят и представят на министъра на здравеопазването в срок до 31 август 2011 справки за потребностите от специалисти и справки за възможностите за обучение от обучаващите институции през 2012.
Броят на местата за специализанти за 2012, разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности, се утвърждава със заповед на министъра на здравеопазването в срок до 15 ноември 2011.

Висшите училища и ВМА обявяват в централен и местен всекидневник конкурси за местата за специализанти в тримесечен срок от утвърждаването им, за което уведомяват писмено МЗ и РЗИ в тридневен срок. Без промяна остава срокът за подаване на документите за участие в конкурсите, който не може да бъде по-малък от 30 дни преди провеждането им.

Създава се система за оценка на качество на обучението:
Обучаващите институции осигуряват качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването чрез вътрешна система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението, която включва и проучване на мнението на специализантите най-малко веднъж годишно.
Целта на системата е да поддържа, развива и контролира качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Конкретната система за поддържане на качеството, начинът й на функциониране, както и редът за проучване на мнението на специализантите и начинът на оповестяване на резултатите от него се определят от висшето училище, ВМА и националните центрове по проблемите на общественото здраве съгласувано с институциите, провеждащи практическото обучение.

Всички изменения на Наредба 34/2006 четете в ДВ.

1 comment

Напишете коментар