Актуална информация

На вниманието на лечебните заведения – задължението по чл. 64а от ЗЗО

Повод за настоящата публикация вземам от случай на санкционирано лечебно заведение по дентална медицина за…

Мария Радева|Автор
15 окт. 2010

Повод за настоящата публикация вземам от случай на санкционирано лечебно заведение по дентална медицина за неизпълнение изискванията на чл. 64а от ЗЗО. Нормата на 64а от ЗЗО е нова и действа от 2010. За неизпълнение на задълженията, посочени в цитираната норма  за  лечебното заведение е предвидена санкция по реда на чл. 105д от ЗЗО, налагана от РЗОК.

Съгласно чл. 64а, ал. 1  от ЗЗО лечебните заведения  са длъжни да обявят на общодостъпни места в сградата си информация относно:

1. здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК;

2. стойността, която НЗОК заплаща за здравните дейности по ал. 1;

3. безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето;

4. случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет и начина на отпускането им;

5. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

6. информация за здравноосигурителните дружества, с които имат сключен договор;

7. списък на заболяванията, при които задължително здравноосигурените лица са освободени от заплащане на сумите по чл. 37, ал. 1.

 Съгласно ал. 2 визираната информацията следва да  се обявява и на интернет страницата на лечебните заведения или се оповестява по друг обичаен начин.

 В помощ на лечебните заведения предлагам образец на информацията, която трябва да се съдържа в информационната табела, която лечебните заведения ще трябва да изготвят, за да изпълнят нормата на чл.64а от ЗЗО. С оглед различния обем от дейности, които изпълняват ЛЗ част от информацията е различна за различните видове ЛЗ. Тук ще предложа образци за ЛЗ по дентална медицина, ПИМП, СИМП, болнична помощ.

 Примерен образец на информацията по чл. 64а, ал.1 от ЗЗО за ЛЗ по дентална медицина тук

Списък на заболяванията, при които задължително здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса Приложение 14 – НРД 2010

Примерен образец на информацията по чл. 64а, ал.1 от ЗЗО за ЛЗ за ПИМП тук

Основен пакет за ПИМП тук

Примерен образец на информацията по 64а, ал.1 от ЗЗО за ЛЗ за СИМП  тук Образецът е разработен за МЦ със съответните конкретни специалности. Всяко ЛЗ следва да го коригира, съобразно изпълняваните от него дейности.

Основен пакет СИМП   тук  Образецът е разработен за конкретно МЦ и следва да се измени съобразно всеки конкретен случай.

 

29 comments

 • Nikade ne vidjah posochena potrebitelska taksa za lica nad 18 godini?
  /neosvobodeni ot taksa/

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Къде искате да видите тази информация – в изискванията на закона или в примерните образци? Ако имате предвид изискванията на закона – те са такива, каквито са представени. Ако говорите за примерните образци – не забравяте, че тук виждате едни стари образци 2010.

 • Здравейте,
  Искам да Ви кажа само, че санкцията за чл. 64 а е в размер на 20.00 лв. Не мисля, че толкова много трябва да се драматизира. Практиката е показала, че ако няма за какво да се заядат проверяващите от РЗОК /НЗОК/ пишат по едно такова нарушение.
  Поздрави

 • Трябва студент учещ задочно и работещ да плати потребителска такса?

  • Мария Радева

   Съгласно ЗЗО от заплащане на потребителскатакса се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, или лишени от свобода; социално слаби, лица, настанени в домове; медицински специалисти.
   Студентите не са освободени от заплащане на потребителска такса.

 • д-р М.Маринов

  д-р Радева аз съм Очен лекар и съм изключително не наясно с просло
  вутия чл64а от ЗЗО , искренно се надявам да сте така любезна да ми
  отговорите какво от него касае мен , и откъде да сваля информацията

  поздрави д-р Маринов

  • Мария Радева

   Здравейте д-р Маринов! Благодаря за интереса към личния ми сайт.
   Относно изискванията на чл. 64а – има публикувана информация тук в сайта, има и образци, които са от минали години и трябва да се адаптират към измененията от 2012.
   Цялата информация, която Ви е необходима, за да изготвите информационата табела по чл. 64а, за Вашето лечебно заведение се съдържа в НРД 2012 и приложенията към него.
   Мога ли да направя нещо за Вас, за да съм Ви от полза?

   • Петя Мартева

    Здравейте, г-жо Радева!
    Ще съм Ви изключително благодарна, ако ми поясните при посещение в ЛЗ и по-конкретно на ЛКК колко потребителски такси се заплащат? само за председателя на ЛКК или за всеки от членовете? В ЗЗО се упоменава „при посещение“, но това е спорно според мен.

    • Мария Радева

     Здравейте!

     Поставения от Вас въпрос често е предизвиквал нееднозначни решения – дали се дължи една потребителска такса или по една за всеки от членовете на ЛКК.

     Понеже взирате “потребителска такса”, то очевидно въпросът Ви е свързан с дейността на ЛКК по отношение на ЗЗОЛ, защото в другите случаи – се свободни в определянето на дължимите суми за този вид медицинска услуга.

     Не мога да се ангажирам с еднозначен отговор. Моето мнение не обвързва нито пациентите, нито лечебните заведения. Смятам, че за официално становище по въпроса следва да се обърнете към НЗОК.

     По принцип сте права, че ЗЗО казва “За всяко посещение при лекаря ….”, втората алинея на чл. 37 допълва, че потребителската такса е дължима “за оказаната медицинска помощ” (каквото и да означава това).
     Когато говорим за ЛКК – кое е водещото – определено посещението е едно – това пред комисията; но от друга страна лекарите, които извършват преглед са повече от един.

     Съображенията за различните становища могат да се обобщят така:

     За дължимостта на една такса: лекарите в ЛКК не действат самостоятелно, те са членове на една комисия, на един колективен орган; т.е. те заедно действат като един. Медицинската услуга, която получава ЗЗОЛ е медицинска експертиза (а не поредица от експертизи или експертни заключения)

     За дължимостта на такса за всеки от членовете на ЛКК: в подкрепа на това становище са разпоредбите, които уреждат извършването и заплащането на ЛКК

     Съгласно НРД МД 2012 всеки специалист, извършил прегледа (тук по-скоро смисълът л е, че всеки член извършва отделен преглед), попълва данните си в отрязък от талона за медицинска експертиза, откъсва го и го изпраща в РЗОК, придружен от електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

     В Методиката по ПМС 366 е записано следното:
     Чл. 20. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за извършена и отчетена медицинска експертиза на работоспособността на всеки член (тук плащането отново е за всеки член) на обща или специализирана лечебноконсултативната комисия (ЛКК), но на не повече от трима членове.
     (2) Експертизата по ал. 1 се отчита с отрязък от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка МЗ-НЗОК № 6, за всеки член на ЛКК и електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, издаден от председателя на ЛКК (но пък АЛ е издаден от председателя)

 • Даниела Христова

  Бихте ли публикували информацията отн чл64 ал1 от ззо

  • Мария Радева

   Коя конкретно информация Ви интересува, защото в сайта вече има публикувана такава?

 • Мария Трифонова

  Здравейте! От 2 дни се опитвам да сваля информациятя по чл.64,ал.1 от ЗЗО касаеща ПИМП,но не успявам-линка не се отваря.Бихте ли публикували информацията отново?Благодаря Ви предварително.

  с уважение-д-р Трифонова

  • Мария Радева

   Здравейте! При мен се връзката се отваря. Но публикуваният образец за ПИМП е с цените от 2010. На пощата ще Ви изпратя коригиран за 2011

 • Здравейте!
  Искам да попитам предоставеният примерен образец за ЛЗ по дентална медицина актауален ли е и в момента и ако не, каде мога да намерят такъв?

  • Мария Радева

   Извинявам се, но има и още едно изменение – цитираният „чл. 314 от НРД 2010“ следва да бъде променен със съответната разпоредба от НРД 2011 за денталните дейности

  • Мария Радева

   По принцип е актуален. Следва да се отбележи само промяната в цените на денталните услуги.

 • Д-р Радева, можете ли да предоставите образец на информация и за СМДЛ-специалност Клинична лаборатория. Предварително благодаря за помощта.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Информацията не е по-различна от тази, за другите ЛЗ, с изключение на т.1 – изпращам Ви примерен образец

 • Д-р Радева,
  Благодаря предварителн за помоща. Аз съм лекър по физиотерапия и рехабилитация, но съм и управител на центъра в който работя. В центъра има лекари- АГ, Вътрешни, Уши-нос-гърло, невролог и аз. Още един пат , Ви благодаря да помоща.

 • Ще бъдат ли побликувани образци за СИМП?

  • Мария Радева

   Д-р Бокова,
   Благодаря за напомнянето. Извинявам се но в последните дни имах неприятни проблеми свързани с компютърни вируси и нямах достъп до администрирането на сайта.
   Но основния ми проблем свързан със спецификата на СИМП е, че това са различни специалности и се затруднявам как да представя най-универсалния образец.
   Бихте ли ми казали Вие по каква специалност работите, за да го направя специално за Вас?

 • Информацията е полезна и ще я използвам в кабинета си! А кога ще бъде публикувана такава за GP?

Напишете коментар