ДВ 2011

Национални информационни системи

В ДВ 103 от 23.12.2011 е обнародвано изменение на медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология”.…

Мария Радева|Автор
26 дек. 2011
Информационни системи в здравеопазването

В ДВ 103 от 23.12.2011 е обнародвано изменение на медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология”. С измененията на медицинския стандарт по „АГ” са направени и изменения в медицинския стандарт по „Кардиология”. Измененията са свързани със създаването и функционирането на информационните системи в здравеопазването. Началото е поставено с информационната система на интервенционалните процедури и на ражданията.

Защо е важен медицинският стандарт?

Медицинските стандарти – начин на употреба

Национална информационна система за извършените диагностични и интервенционални процедури в областта на инвазивната кардиология

В началото на ноември 2011 беше създаден Електронният национален регистър на извършените диагностични и интервенционални процедури в областта на инвазивната кардиологя

Считано от 23.12.2011 регистърът ще се нарича Национална информационна система за извършените диагностични и интервенционални процедури в областта на инвазивната кардиология.

Информационна система за ражданията

Считано от 01.01.2012 Националният център по обществено здраве и анализи трябва да създаде и поддържа информационна система за ражданията. Болниците, които осъществяват родилна помощ, ще бъдат задължени да осигурят воденето на информационната система за ражданията.
Данните в информационната система за ражданията се вписват по електронен път:
1. лично от лекарите, водили раждането или
2. от определени за целта длъжностни лица в лечебните заведения.

Вписването на данните в информационната система ще се осъществява чрез защитена връзка и използването на квалифициран електронен подпис. Вписването се извършва в срок до 3 дни от раждането. Лицата, които извършват вписването на данните в информационната система отговарят за достоверността на вписаната информация.

Съдържание на информационна система за ражданията

Информационната система за ражданията ще съдържа четири раздела, със съответната информация :

    Раздел „Данни за майката“ – ЕГН/ЕНЧ; гражданство; име; възраст; настоящ/постоянен адрес; кръвна група.
    Раздел „Данни за раждането“ – термин за раждане; дата, час и минута на раждането; лечебно заведение, в което е извършено раждането; дата и час на приемане в лечебното заведение; пореден номер на раждането по класификацията на лечебното заведение; брой родени деца от това раждане, живородено/и, мъртвородено/и; вид бременност – едноплодна, двуплодна, триплодна или многоплодна; бременност/раждане след асистирана репродукция.
    Раздел „Други данни за раждането“ – вид и механизъм на раждането; превеждане в друго лечебно заведение; имена на водилите раждането и на другите участвали медицински специалисти, в т.ч. и на повиканите при необходимост от консултация лица, както и тяхното становище.
    Раздел „Данни за новороденото“ – идентификационен номер на новороденото/ите по класификацията на лечебното заведение; пол; тегло; ръст; обиколка на главата; АПГАР на 1 и 5 минута; гестационна възраст – в седмици и дни; преведено в друго лечебно заведение.

Оставете първия коментар