ДВ 2013

Наркотични вещества – изменения

В ДВ 37/19.04.2012 са обнародвани изменения в поредица подзаконови нормативни катове, свързани с работата с…

Мария Радева|Автор
19 апр. 2013
Промени, свързани с работата с наркотични вещества

В ДВ 37/19.04.2012 са обнародвани изменения в поредица подзаконови нормативни катове, свързани с работата с наркотични вещества.

На вниманието на лечебните заведения:

Направени са промени в Наредба № 28 от 2001 за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат наркотични вещества

Другите изменени наредби са:

Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати

Наредба № 55 от 2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Наредба № 3 от 2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба

Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, вписани в приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол

Наредба № 7 от 2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества и техните препарати

Оставете първия коментар