Актуална информация

Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Наредбата въвежда минимални годишни лимити на отговорност за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия, за…

Мария Радева|Автор
2 окт. 2018

Наредбата въвежда минимални годишни лимити на отговорност за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия, за едно събитие. Минималните лимити зависят от вида на изпълняваната дейност и рисковата група. Така например лекарите със специалност Физикална и рехабилитационна медицина, Съдебна медицина, Професионални болести, както и лекарите по дентална медицина, магистър-фармацевтите, медицинските сестри и акушерките са първа група. Личните лекари, лекарите със специалност Вътрешни болести, Нервни болести, Педиатрия, Лъчелечение и др. са втора група. В най-рисковата трета група са лекарите със специалност Акушерство и гинекология, Ортопедия и травматология, Пластично-възстановителна и естетична хирургия, УНГ, Хирургия и др.

Въвеждат ли минималните годишни лимити и горна граница на присъжданите обезщетения?

Обезщетенията, присъждани на пациентите


се определят от съда, във всеки конкретен случай. Посочените от наредбата лимити, означава че в тези граници ще отговаря съответния застраховател. В случай на присъдени по-високи обезщетения същите ще се дължат от съответния лекар или лечебно заведение.

Задължителна застраховка в медицинската практика

Законът за здравето въвежда задължителна застраховка за лицата, упражняващи медицинска професия. Лечебните заведения задължително застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения.

Застраховката „Професионална отговорност“ в медицинската практика

С допълнения в Закона за здравето, в сила от 01.01.2017 се предвиди, че условията, редът, срокът за извършване и размерът на минималната застрахователна сума при задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия се определят с наредба на Министерския съвет. Година и половина по-късно, на 28.09.2018 наредбата беше обнародвана година и вече е в сила.

Текст на Наредбата за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Със задължителната застраховка се застрахова професионалната отговорност на физическите лица, упражняващи медицинска професия, за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебно заведение. По смисъла на наредбата лица, упражняващи медицинска професия, са всички, които притежават диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“. Следователно лечебното заведение следва да застрахова не само всички лекари, но и всички медицински сестри, акушерки и др.

Сключените до този момент договори за задължителна застраховка запазват своето действие. Всички лечебни заведения, чиито застрахователни договори изтичат, както и тези, които нямат задължителна застраховка – ще трябва да съобразяват правилата на наредбата.

Контролът за наличието на задължителна застраховка се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

Оставете първия коментар