Актуална информация, Трудово и осигурително право

Накъде след частичната отмяна на Наредбата за медицинска експертиза?

С решение от ноември 2016, ВАС частично отмени Наредбата за медицинска експертиза. Предвид това, че…

Мария Радева|Автор
23 май 2017

Как ще се извършва оценката на трайно намалената работоспособност?
С решение от ноември 2016, ВАС частично отмени Наредбата за медицинска експертиза.
Предвид това, че наредбата е отметна частично, останалите неотменени текстове се прилагат, така както и до сега.
Без промяна остават правилата за експертизата на временната неработоспособност.

Структурата и дейността на органите на медицинската експертиза се запазват.

Проблеми ще се има при оценката на трайно намалената работоспособност.

Съгласно чл. 63, ал.1 от НМЕ Установеното увреждане, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка съгласно приложение № 1. Приложение № 1 е отменено единствено в частта “Малигнен тумор на гърдата в първите 5 години”
В останалата част съдържащите се в приложение 1 отправни точки остават действащи.

Съгласно чл. 63, ал.1 от НМЕ При наличие на множествени увреждания, посочени като отправни точки в приложение № 1, крайният процент на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) се определя по Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти съгласно приложение № 2. Цялото приложение № 2 е отменено, т.е. отменена е методиката за прилагане на отправните точки.

Кои разпоредби от Наредбата за медицинска експертиза няма да се прилагат?

# Текстът на чл. 69, ал. 1, който гласеше: “Срокът на инвалидността е от една до 3 години в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване” е отменен в частта „от една до три години“

Действащият текст на чл. 69, ал. 1 е: “Срокът на инвалидността е в зависимост от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване”

# Отменена е и “част осма, раздел ХI, т. 1 от приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 и приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза”.
В първоначалния текст на решението разделът е посочен като IX, но с допълнително решение от 19.01.2017, номерът на раздела е поправен на ХI. Решението за поправката на очевидната фактическа грешка не е обнародвано в ДВ.

От приложение 1 – Отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степната на увреждане в проценти, част осма – Хирургични заболявания, раздел ХІ – Женски полови органи е отменена единствено т. 1 – Малигнен тумор на гърдата в първите 5 години.

# Изцяло е отменено Приложение 2, съдържащо Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти

В останалата част Наредбата за медицинска експертиза е действаща.

Хронология на една предизвестена отмяна

Делото по обжалване на НМЕ е образуванo преди повече от една година – на 28.04.2016.
Ответник по делото е Министерски съвет, защото НМЕ е приета с акт на МС – ПМС.
Министерство на здравеопазването се включва в делото по негова изрична молба като заинтересувано лице.
Заседанието по делото, в което участвам юрисконсултите на институциите е проведено на 25.10.2016.
Решението по делото е от 21.11.2016. От 19.01.2017 има допълнително решение за поправка на очевидна фактическа грешка.
След връчване на решението на участващите страни и изтичане 14 дневния срок за обжалване – решението на ВАС за отмяната е факт. Формално се изчаква обнародването на решението в ДВ, за да породи правна сила.
От началото на годината и МС и МЗ знаят, че Наредбата за медицинската експертиза ще бъде частично отменена. И какво предприемат?

На 06 април 2017 е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за медицинската експертиза.

На 22 май 2017 Министерство на здравеопазването излиза със становище. От текста на становището става ясно, че въпреки изтеклия срок на общественото обсъждане “не е получено становище единствено от Националния съвет за тристранно сътрудничество, който се администрира от администрацията на Министерския съвет, а това становище е задължително съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Кодекса на труда.”
След конституирането на състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество, материалите по проекта за приемане на Наредбата за медицинската експертиза да бъдат внесени за разглеждане в съвета.
След приключването на общественото обсъждане и консултации, постановлението ще трябва да бъде прието от МС. Наредбата ще влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник. А до тогава?

Оставете първия коментар