Актуална информация

Могат ли фелдшерите да регистрират практика за здравни грижи?

Законът за лечебните заведения предвижда възможността като лечебни заведения за извънболнична помощ да бъдат създавани…

Мария Радева|Автор
14 юни 2023

Законът за лечебните заведения предвижда възможността като лечебни заведения за извънболнична помощ да бъдат създавани амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат: индивидуална практика за здравни грижи и групова практика за здравни грижи (чл. 8, ал. 1, т. 5).

Съгласно чл. 18а от Закона за лечебните заведения, индивидуална и групова практика за здравни грижи се организира и осъществява от лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област, и които се регистрират по реда на чл. 40.

Въпросът е допустимо ли е амбулатория за здравни грижи да с е регистрира от фелдшер, след като тези медицинска професия не е сред изчерпателно изброените в чл. 18а от ЗЛЗ?

Отговорът на Изпълнителна агенция Медицински надзор:

Разпоредбата на § 2в от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравето предвижда определени условия, при които фелдшерите се ползват с правата на лекарски асистенти за упражняване на професията, а именно:

  • фелдшерите, които имат права по § 32, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.), се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен “бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за висшето образование за упражняване на професията, при условие че са упражнявали медицинска професия не по-малко от две години през последните 10 години;
  • фелдшерите, които имат права по § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен “бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква “б” от Закона за висшето образование за упражняване на професията, при условие че са упражнявали медицинска професия не по-малко от три години през последните 10 години.

С оглед на посочените разпоредби фелдшерите, които отговарят на условията на § 2в от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето се ползват с правата на лекарски асистенти и могат да регистрират по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения лечебно заведение – индивидуална или групова практика за здравни грижи.

Оставете първия коментар