ДВ 2011

Наредби на Министерство на здравеопазването

В ДВ 95 от 02.12.2011 са обнародвани три наредби на Министерство на здравеопазването. Лечение с…

Мария Радева|Автор
5 дек. 2011

В ДВ 95 от 02.12.2011 са обнародвани три наредби на Министерство на здравеопазването.

Лечение с неразрешени за употреба в РБ лекарствени продукти

Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

С изменение в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от август 2011 (ДВ 60/2011) беше предвидена нова възможност за лечение с лекарствен продукт, който е разрешен за употреба в друга страна, но не се разпространява на българския пазар.

С обнародваната Наредба № 10 от 17.11.2011 се определят условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в РБ лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.Новата наредба отменя Наредба № 2 от 2001 за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти

По реда на новата наредба могат да се предписват само лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание в страната, в която са разрешени за употреба. Не се разрешава доставка по реда на тази наредба на неразрешени за употреба лекарствени продукти, ако в страната има разрешен зa употреба лекарствен продукт за същото заболяване или индикации, със същото международно непатентно наименование (INN), вид на лекарствената форма и количество на активното вещество в дозова единица.
Неразрешени за употреба лекарствени продукти могат да се предписват от комисия от трима лекари от съответното лечебно заведение за болнична помощ, поне един от които е с призната специалност по профила на заболяването.

Следват подробности за:

Наредба № 9 от 17 ноември 2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване

Наредба № 11 от 17 ноември 2011 г. за реда за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебни цели

Оставете първия коментар