ДВ 2011

Министерство на здравеопазването през 2011

Една от целите на този сайт е да предоставя информация за актуалните изменения в нормативната…

Мария Радева|Автор
9 ян. 2012

Една от целите на този сайт е да предоставя информация за актуалните изменения в нормативната уредба в сферата на здравеопазването (виж публикациите в рубриките Актуално от ДВ и Архив на ДВ). За улеснение на читателите представям списък на всички нови и изменени нормативни актове, издадени от МЗ през 2011, с указване на броя на ДВ, в който е излязъл съответният документ.

Правилници, издадени от МЗ, през 2011

· За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ – ДВ 13
· За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология – ДВ 13
· За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – ДВ 13
· За изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца – ДВ 14
· За изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции – ДВ 31
· За функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимости – ДВ 34
· За организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента – ДВ 48
· За изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ – ДВ 53
· За изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“ – ДВ 58
· За устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи – ДВ 61
· За организацията и дейността на Висшия медицински съвет – ДВ 78

Устройствени правилници, издадени от МЗ, през 2011

• На регионалните здравни инспекции – ДВ 6

Наредби, издадени от МЗ, през 2011

• За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели – ДВ 1
• За условията и реда за осигуряване на денонощен достъп на лекарите, пряко участващи в медицинското обслужване на потенциалния донор, до служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация, който включва лицата, изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки (№ 53) – ДВ 1
• За условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (№ 55) – ДВ 1
• За изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканскитеконсултанти – ДВ 3
• За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (№ 54) – ДВ 3
• За изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет назаразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност – ДВ 5
• За изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения – ДВ 10
• За изменение на Наредба № 38 от 2004 за определяне на списъка на заболяванията,за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично – ДВ 13
• За изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации – ДВ 14
• За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – ДВ 14
• За професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно (№ 1) – ДВ 15
• За изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества и техните препарати – ДВ 17
• За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения – ДВ 18
• За допълнение на Наредба № 34 от 2005 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – ДВ 18
• За изменение и допълнение на Наредба № 21от 2002 за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни – ДВ 29
• За изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2002 за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки – ДВ 32
• За здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (№ 2) – ДВ 36
• За изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2008 за устройството и дейността на детските ясли и детскитекухни и здравните изисквания към тях – ДВ 36
• За изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 за условията и реда за упражняване на държавен здравенконтрол – ДВ 38
• За изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории (№ 3) – ДВ 39
• За изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2002 за изискванията към използване на добавки в храните – ДВ 39
• За условията и реда за допускане и явяванена изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава (№ 4) – ДВ 43
• За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2008 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни – ДВ 44
• За изменение и допълнение на Наредба № 47 от 2010 за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти – ДВ 44
• За изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2007 за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствените продукти – ДВ 47
• За изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК – ДВ 49
• За изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно – ДВ 50
• За изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести – ДВ 52
• За изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК – ДВ 52
• За изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 за изискванията към козметичните продукти – ДВ 53
• За изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи – ДВ 53
• За условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти (№ 5) – ДВ 54
• За изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 за профилактичните прегледи и диспансеризацията – ДВ 58
• За изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването – ДВ 58
• За изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2007 за дейности по асистирана репродукция – ДВ 58
• За изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2007 за условията, реда и размера на финансиране на дейности на националната система за трансплантация от МЗ – ДВ 59
• За изменение на Наредба № 18 от 2004 за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос – ДВ 64
• За здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (№ 6) – ДВ 65
• За изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели – ДВ 66
• За условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества (№ 7) – ДВ 75
• За условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества – ДВ 75
• За изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2010 за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“ – ДВ 79
• За изменение на Наредба № 34 от 2005 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – ДВ 94
• За реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване (№ 9) – ДВ 95
• За условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в РБ лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (№ 10) – ДВ 95
• За предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебни цели (№ 11) – ДВ 95
• За изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК – ДВ 97
• За изменение и допълнение на Наредба № 19 от 2008 за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките – ДВ 103
• За допълнение на Наредба № 32 от 2008 за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ – ДВ 103

Оставете първия коментар