Актуална информация

Измервателни уреди, подлежащи на метрологичен контрол

 В ДВ 56 от 22.07.2011 е обнародвано изменение на Наредбата за средствата за измерване, които…

Мария Радева|Автор
22 юли 2011

 В ДВ 56 от 22.07.2011 е обнародвано изменение на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

От 01.07.2011 клиничните стъклени живачни термометри с устройство за максимум се изключват от обхвата на наредбата.

На метрологичен контрол подлежат следните измервателни уреди, използвани в медицината:

  •  Клиничните електрически термометри с максимално показание

Това са средства за измерване на телесната температура на хора и животни и показват максималната температура, която е била измерена след изтичане на определено време, специфично за типа термометри.

  •  Клиничните електрически термометри за непрекъснато измерване

Това са средства за измерване на телесната температура на хора и животни. Електрическите термометри за непрекъснато измерване се използват за измерване на температурата на пациенти, подложени на хирургични процедури или по време на интензивно лечение.

  •  Манометрите за кръвно налягане (сфигмоманометри)

Това са средства за измерване, предназначени за неинвазивно измерване на артериалното кръвно налягане. Според конструкцията и принципа на действие сфигмоманометрите могат да бъдат механични (живачни или анероидни) и автоматични (електронни).

  •  Индивидуалните и клиничните дозиметри

Индивидуални дозиметри са средства за измерване, предназначени за измерване на индивидуална еквивалентна доза и/или мощност на индивидуалната еквивалентна доза. Могат да бъдат електронни, кондензаторни, термолуминесцентни и филмови.

Клиничните дозиметри са средства за измерване на погълната доза, керма и експозиция и/или мощност на погълнатата доза, кермата и експозицията от фотонно лъчение при диагностика и терапия в медицината, при лъчеви технологии в промишлеността и като еталонни дозиметри.

  •  Системите за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност, наричани „целотелесни броячи“,

Системите за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност се използват за контрол на вътрешното облъчване на персонала, работещ в среда на йонизиращи лъчения.

  •  Електрокардиографи

Електрокардиографът е средство за измерване, предназначено за регистрация на измененията на биоелектричната активност на сърцето на човека във функция от времето.

Изискванията за контрол се прилагат към едноканални и многоканални електрокардиографи и са приложими за всички уреди и системи, които разполагат с печатащо устройство или от които може да се извади разпечатка на електрокардиограма чрез компютър. Изискванията се отнасят и към допълнителните устройства и компоненти към електрокардиографа (пациентен кабел, хартия за разпечатване на записа, компютър с печатащо устройство и програмно осигуряване).

Изискванията спрямо електрокардиографите не се отнасят за вектор- електрокардиоинструменти и електрокардиоинструменти със специални цели.

  •  Диоптрометрите

Това са средства за измерване, предназначени за контрол на съответствието на лещите за очила с предписаните рецепти, както и за контрол на правилното монтиране на лещите в рамките за очила. 

 

Оставете първия коментар