НРД 2015

Методики за остойностяване и заплащане на медицинските дейности от НЗОК

От 2011, с изменение в Закона за здравното осигуряване, реда за остойностяване и заплащане на…

Мария Радева|Автор
23 мар. 2015
Методики за остойностяване и заплащане на медицинските дейности през 2015

От 2011, с изменение в Закона за здравното осигуряване, реда за остойностяване и заплащане на дейностите от НЗОК се определя в изрични методики.
Съгласно ЗЗО, Методиките за остойностяване и за заплащане се разработват от НЗОК и се изпращат за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването .
Методиките се одобряват от надзорния съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването.
Управителят на НЗОК внася одобрените методики чрез министъра на здравеопазването за приемане от Министерския съвет.
Ободрените по този ред методики са нормативни актове, задължителни за всички субекти в здравноосигурителната система.
В ДВ 21/2015 е обнародвано ПМС 57/16.03.2015 за приемане на методиките за остойностяване и за заплащане.
ПМС 57/16.03.2015 влиза в сила от деня на обнародването – 20.03.2015. От 01.04.2015 в сила ще влизат и разпоредбите, свързани с електронното регистриране на пациентите при постъпване и напускане на лечебното заведение – т.н. “чекиране на пациенти”
ПМС 57/16.03.2015 отменя действалото до този момент ПМС 94/2015.
Съгласно обнародваното постановление, в срок до срок до 30 юни 2015 трябва да се осигури възможност за електронно отчитане на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ на фактури, спецификации и отчети чрез интернет страницата на НЗОК.

Методиките са разработени по видове дейности:

 • За дейностите в извънболничната медицинска
 • За дейностите в болничната медицинска помощ
 • За комплексно диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания
 • За дейностите в извънболничната дентална помощ
 • Методики за заплащане

  От съществено значение за работата на лечебните заведения са Методиките за заплащане на съответните дейности. Методиките за заплащане съдържат конкретни правила, по които следва лечебните заведения да извършват и отчитат медицинските дейности. Неспазване на правилата на методиките е основание на лечебното заведение да не бъде заплатена съответната дейност.

  Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ

  Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ

  Методика за заплащане на комплексно диспансерно наблюдение на пациенти с кожно–венерически и психични заболявания

  Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ

  Методики за остойностяване

  Методиките за остойностяване съдържат правилата, вкл. и математически такива, по които се определят цените, по които НЗОК плаща на лечебните заведения.

  Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ

  Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ

  Методика за остойностяване на комплексното диспансерно наблюдение на пациентите с кожно-венерически и психични заболявания съгласно

  Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ

  Оставете първия коментар