Актуална информация

Медицински дейности, за които плаща държавата

Три са основните източници, осигуряващи заплащането на медицинските дейности и услуги: НЗОК, Министерство на здравеопазването,…

Мария Радева|Автор
7 май 2023

Три са основните източници, осигуряващи заплащането на медицинските дейности и услуги: НЗОК, Министерство на здравеопазването, пряко от пациентите.

Наредба № 3 от 05.04.2019 г. определя  медицинските дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения.

Внимание!

Лечебните заведения нямат право да изискват плащане от пациентите си за дейности, за които получават субсидии по реда на наредбата.

  • Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за:

 1. определени медицински дейности при пациенти с инфекциозни заболявания, включително за предотвратяване на епидемиологичен риск;

 2. определени медицински дейности при пациенти с неспецифични белодробни заболявания;

 3. осигуряване на определени медицински дейности и специализирани грижи, предоставяни на определени лица по проекти и програми,

4. дейности по поддържане на медицински регистри;

 5. заплащане на лечение за заболявания при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването (лечение чрез прилагане на коагулиращи фактори и/или фибриноген при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии)

  • Министерството на здравеопазването субсидира държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и общински центрове за психично здраве за:

 1. стационарна психиатрична помощ;

 2. лечение със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми;

 3. медицинска експертиза, осъществявана от териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

  • Министерството на здравеопазването може да субсидира държавни и общински комплексни онкологични центрове за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК
  •  Министерството на здравеопазването субсидира:

 1. лечебни заведения за болнична помощ за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните им отделения, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение;

 2. държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ.

  • Министерството на здравеопазването може да предоставя субсидии на учредени от общините и/или държавата лечебни заведения за болнична помощ за дейността им на адреси в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони.
  • Министерството на здравеопазването финансира държавни и общински лечебни заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отдих и лечение, предвидено в нормативен акт.

Субсидирани нови дейности от  02.05.2023:

  • За изпълнение на държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите в съответната област Министерството на здравеопазването субсидира:

 лечебни заведения за болнична помощ – държавни и общински многопрофилни болници за активно лечение за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване;

Оставете първия коментар