Актуална информация

Защо е важен медицинският стандарт?

Медицинският стандарт е задължителен за изпълнение регламент при упражняване на определена медицинска специалност. За неизпълнение…

Мария Радева|Автор
30 юни 2011

Медицинският стандарт е задължителен за изпълнение регламент при упражняване на определена медицинска специалност. За неизпълнение на задължителните предписания се носи съответна юридическа отговорност.
Защо са задължителни медицинските стандарти?
Задължителни са, защото съгласно ЗЛЗ – лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинските стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването. Медицинските стандарти са подзаконови нормативни актове, обнародвани в ДВ и са задължителни. (В някои от стандартите има препоръчителни, пожелателни норми, които нямат задължителна сила, но в останалата част – нормите са императивни, т.е. задължителни.)

Защо са важни медицинските стандарти?


Стандартите уреждат целия аспект на упражняването на съответната специалност, вкл. архитектурни изисквания към лечебните заведения, оборудване, квалификация на лекарите, специфика на извършваните дейности, правила за извършване на манипулации и др.
Медицинският стандарт е основният документ, който се прилага от съдилищата при търсене на отговорност от лекарите. Към момента има данни за повече от 50 различни по вид дела – граждански, наказателни, администативни, в които съдилищата са преценявали правилно ли е приложен съответният медицински стандарт и така е мотивирал решенията си.

Медицинският стандарт в практиката:

ИАМО е наложила три санкции по 500 лева на индивидуална практика за СИМП по АГ. Какви нарушения са установени?
ЛЗ е санкционирано за нарушение на Дял II, глава VIII т. 1 от медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, според която основен вътрешен стандарт в лечебното заведение, където се практикува акушеро – гинекологична дейност е „Правилник за устройство и дейността на лечебното заведение”. При извършената проверка е установено, че към момента на извършване на проверката в акушеро – гинекологичния кабинет такъв правилник не е бил наличен, като съдът намира, че е ирелевантно за делото е обстоятелството, че впоследствие такъв е бил представен на контролните органи.
ЛЗ е санкционирано за нарушение на Дял VII, Глава XXII т. 1.1.2 от Наредба № 32/2008г., съгласно която в акушеро – гинекологичния кабинет следва да има обособена съблекалня за пациентките. От доказателствата е установено, че в кабинета е нямало такава съблекалня, а поставения за тази цел параван е бил сгънат и не можел да изпълни предназначението си, тъй е нямало възможност да бъде разгънат поради липсата на място в кабинета. Ето защо съдът намира, че след като в кабинета е нямало обособена съблекалня, жалбоподателят е извършил твърдяното от ИАМО нарушение, за което основателно е бил санкциониран.
Съдът намира, че е извършено и третото нарушение, тъй като не е изпълнено изискването на медицинския стандарт за осигуряване на необходимото оборудване в АГ кабинета. По делото е установено, че в кабинета са липсвали лекарствен шкаф и инструментална маса, които са част от специалното оборудване.
Вярно, районният съд е намалил наложените наказания от 500 на 300, но безспорен факт е, че административните нарушения са извършени и признати от съда за такива.

С идеята да бъдем в полза на лекарите и лечебните заведения е организираният практически семинар “Лекарят и здравните администрации. Контрол, санкции, успешните стратегии за защита”

4 comments

Напишете коментар