ДВ 2013

Mедико-статистическа информация и информация за медицинската дейност на лечебните заведения

В ДВ 24/12.03.2013 е обнародвана Наредба № 1 от 27.02.2013 за предоставяне на медико-статистическа информация…

Мария Радева|Автор
11 мар. 2013

В ДВ 24/12.03.2013 е обнародвана Наредба № 1 от 27.02.2013 за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения

Внимание! Наредба № 10 от 2000 за предоставянето на медико-статистическа информация и информацията за извършваната медицинска дейност от лечебните заведения е отменена

Наредба 1/2013 не урежда съдържанието на медицинската документация, необходима в дейността на лечебните заведения извън документацията, свързана с отчетността, посочено по-долу.

По реда на новата Наредба 1/2013
1. лечебните заведения, които се финансират чрез договор с НЗОК и/или от републиканския бюджет, предоставят информация за извършените от тях разходи при осъществяване на дейността си

2. лечебните заведения предоставят при поискване и информация за разходваните ресурси за медицинските дейности и анализ на ефективността на дейността си (задължение по ЗЛЗ)

Организацията и контролът на дейностите, уредени в наредбата, се осъществяват от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и от РЗИ.

За спазване изискванията на наредба дейността на лечебните заведения подлежи на проверка. В хода на проверките могат да бъдат давани предписания, които са задължителни за изпълнение.

2 comments

Напишете коментар