ДВ 2011

ДВ брой 34 – Експертен съвет по лечение на зависимости

Създаването на Експертен съвет по лечение на зависимости е част от задълженията на МЗ по…

Мария Радева|Автор
29 апр. 2011

Създаването на Експертен съвет по лечение на зависимости е част от задълженията на МЗ по превенция на употребата, лечението  и психосоциалната рехабилитация на зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества лица (глава 7 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите).

  Експертният съвет е консултативно звено към министъра на здравеопазването със следните функции – обсъждане и даване на становища по:

1. основните насоки и приоритети в областта на лечение на зависимости;

2. проекти на стандарти за добра практика в лечението на зависимости и по предложения за промени в действащите стандарти за добра практика в лечението на зависимости;

3. проекти на нормативни актове в областта на лечението на зависимости;

4. нови методи и програми за лечение;

5. предложения за включване на нови лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (опиеви агонисти и агонист-антагонисти), в списъка на използваните за лечение на зависимости в програми за лечение с агонисти и агонист-антагонисти;

6. включване в лечебни програми на лица, които не отговарят на критериите, посочени в стандартите за добра практика в лечението на зависимости;

7. клинични, професионални, етични въпроси и въпроси, свързани с прилагането на стандартите за добра практика в лечението на зависимости

 Правилник за функциите и организацията на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимоститук 

Оставете първия коментар