ДВ 2012

Лечение в чужбина

В ДВ 1/2012 е обнародвана Наредба № 12/22.12.2011 за условията и реда за заплащане на…

Мария Радева|Автор
5 ян. 2012

В ДВ 1/2012 е обнародвана Наредба № 12/22.12.2011 за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето.

Лечение в чужбина

МЗ финансира или съфинансира лечението в чужбина в размер до 180 000 лева на пациент за една календарна година. Заплащането на лечението в чужбина е в рамките на одобрените за целта средства по бюджета на МЗ за съответната календарна година.
Държавата няма да финансира разходите, свързани със заплащане на потребителски такси и други допълнителни плащания, предвидени за сметка на пациента съгласно законодателството на съответната държава, както и за транспорт, престой, придружител и др. Няма да се финансират и медицинските дейности, които вече са осъществени или се осъществяват преди пациентът да е получил заповедта за разрешаване на заплащането.

МЗ изготвя и публикува на интернет страницата си тримесечни информации за извършената дейност от Комисията за лечение в чужбина, както и за предоставените средства за финансово подпомагане за лечение в чужбина.

Кога държавата ще плаща за лечение в чужбина?

МЗ ще заплаща лечението на българи над 18 години в чужбина в следните случаи:

1. трансплантация на органи и клетки в лечебно заведение на територията ЕС и в страни, с които РБ има сключени договори за това;
2. лечение в чужбина, извън трансплантациите, чрез необходим за конкретния пациент метод, който не е приложим в РБ, когато същият се прилага в чужбина и е с доказана ефективност на лечението в световната медицинска практика;
3. участие на чуждестранни медицински специалисти в диагностични и лечебни процедури в РБ в случаите, когато няма български медицински специалисти в съответната област и/или това е необходимо за лечебния процес.

Заплащане на трансплантация в чужбина

Заплащането на трансплантация, извършена в чужбина се извършва при следните условия:

1. трансплантацията на съответните органи не се извършва в страната или не може да се извърши своевременно в страната;
2. трансплантацията на хемопоетични стволови клетки при определени малигнени хематологични заболявания, тежко протичащи бенигнени заболявания и утвърдени нехематологични заболявания не може да бъде извършена своевременно в страната;
3. трансплантацията представлява утвърден лечебен метод в световната медицинска практика за съответното заболяване;
4. пациентът е включен в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация на лицата, чакащи за трансплантация на органи.

Преценката на своевременността се извършва въз основа на официално предоставена от Изпълнителната агенция по трансплантация до Комисията за лечение в чужбина информация за обичайно необходимото време за получаване на съответното лечение в страната предвид данните от служебния регистър на агенцията.

Държавата осигурява заплащане на необходимите разходи за целия период на хоспитализация за период не повече от шестдесет дни.

Случаи, в които МЗ няма да заплаща лечението в чужбина

Държавата няма да плаща за лечение в чужбина в следните случаи:

1. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, които могат да бъдат извършени своевременно в РБ;
2. експериментални методи на лечение и трансплантация;
3. закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия;
4. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, които са в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
5. лечение на заболявания и дейности, свързани с трансплантация на органи и клетки, за които са приложими други финансови механизми за заплащане, предвидени в действащи международни договори, по които Република България е страна, в национални или регионални програми;
6. случаите, в които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност по реда на Закона за здравното осигуряване;
7. случаите, които са от компетентността на НЗОК.

5 comments

 • Макар и нашата страна да разполага с много неща, все още нямаме нужната медицинска апаратура и специалисти, които да са извършвали определени строги операции. Точно затова много хора са принудени та търсят спасение извън страната си, което е тъжно и жалко.Тъжно е защото се плащ данъци и здравни осигуровки за неща, които след това не могат да ти помогнат.Държавата не се грижи достатъчно.

 • Антоанета Георгиева Георгиева

  Здравейте,Моля,
  за съвет,относно Диагнотика и Лечение в чужбина.
  Става дума за моя баща,който е на 71год.Има тумор около 15/20см.долу в дясно на артерията,който не може да се махне.Той живее в едно село на 12км. от гр.Монтана и се лекува в онкодспансера в гр.Враца.Има 3 операции.първата е 2008г. на дебелото черво,появи се рецидив,след което още една операция 2012г. след нея трета операция 6м. по-късно,при която доктора видя и този тумор на артерията.От тога се лекува във Враца с химиотерапия.Миналия месец му правиха за първи път и 2 лъчетерапии.През м.май му направиха поредния скенер и в епикризата пише че има и новообразование на стомашночревния тракт-Колон асцензенс.Той е с болки и към десния крак и се движи бавно.Към коя клиника можем да се насочим в чужбина,където да получи адекватно лечение,свързано с финансиране от държавата.Подадохме документи в клиника Анадолу,но след разговор с г-жа Нинковска от Комисия за лечение в чужбина при Министерство на здравеопазването стана ясно,че не може.Турция не е член на Европейския съюзи и тази комисия финансира само за лечение,а не за диагностика и лечение.Моля,за съвет.
  Благодаря Ви предварително.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Съжалявам за това, което Ви се случва и Ви пожелавам позитивно развитие.

   Ще се въздържа от коментар по отношение на казаното от служител на МЗ.

   Съгласно наредбата за условията и редът за заплащане със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването на лечение в чужбина за заболявания на български граждани на възраст над 18 години, се заплаща:
   1. трансплантация на органи и клетки в лечебно заведение на територията на държава – членка на Европейския съюз, и Европейското икономическо пространство и Швейцария и в страни, с които Република България има сключени договори за това;
   2. лечение в чужбина, извън посоченото в т. 1, чрез необходим за конкретния пациент метод, който не е приложим в Република България, когато същият се прилага в чужбина и е с доказана ефективност на лечението в световната медицинска практика;
   3. участие на чуждестранни медицински специалисти в диагностични и лечебни процедури в Република България в случаите, когато няма български медицински специалисти в съответната област и/или това е необходимо за лечебния процес.

 • Интересува ме дали има някакъв списък с трансплантациите и медицинските терапии, които не се извършват у нас и които се поемат М3? Например трансплантацията на стволови клетки сред финансираните ли е или зависи от това какво се лекува. Ако пациента е дете и придружителя е наложителен не би ли трябвало разходите за придружителя също да се поемат и финансират?

  • Мария Радева

   Подобен списък не съществува.
   основно две наредби уреждат заплащането на лечението на български граждани в чужбина:

   НАРЕДБА № 12 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2011 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПО ЧЛ. 82, АЛ. 1, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

   НАРЕДБА № 5 ОТ 21 МАРТ 2014 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

   Също така правила са разписани и в ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ЦЕНТЪР „ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА“

   Изрично в Наредба 12 е указано, че не се финансират по реда на наредбата разходите, свързани със заплащане на потребителски такси и други допълнителни плащания, предвидени за сметка на пациента съгласно законодателството на съответната държава, както и за транспорт, престой, придружител и др.

   Съгласно Наредба 12 се заплаща трансплантацията на хемопоетични стволови клетки при изрично посочени по реда на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК) малигнени хематологични заболявания, тежко протичащи бенигнени заболявания и утвърдени нехематологични заболявания, когато същата трансплантация не може да бъде извършена своевременно в България.

Напишете коментар