Актуална информация

Лечебните заведения с достъп до информацията за пенсионерите

Въпрос, който зададох още на 07.01.2014, е на път да получи своя отговор в средата…

Мария Радева|Автор
4 мар. 2014

Споразумение между НОИ и НЗОК
Въпрос, който зададох още на 07.01.2014, е на път да получи своя отговор в средата на март.

След обнародване на промяната на Постановлението за определяне размера на потребителските такси, зададох въпроса: Как лечебните заведения ще установят кои пенсионери ще се ползват от намалената такса и кои не?

С днешна дата този въпрос е на път да намери разрешение, с подписаното на 24.02.2014 споразумение между НЗОК и НОИ.

С подписаното споразумение за обмен на информация между двете институции се поставя началото на съвместна работа за предоставяне от страна на НОИ на данни за лицата, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Информацията ще се ползва от лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ. Чрез нея те ще проверяват дали пациентите им са лица, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, защото само те имат право да се ползват от намеления размер на потребителската такса.
Достъпът до информационните масиви на НОИ ще се осъществява чрез използваните от лечебните заведения програмни продукти и след подаване на заявление по образец до РЗОК. Всеки първи работен ден на седмицата НЗОК ще предоставя на НОИ структуриран списък на лекарите, подали през предходната седмица заявления. На тази база осигурителният институт ще издава уникален код за достъп до електронната услуга, който лекарите ще получават по електронна поща чрез подписано с електронен подпис съобщение. Така ще се гарантира сигурността на осигурителната информация.
Електронната услуга ще бъде активна от 10 март 2014. А как работят лечебните заведения в изминалите два месеца от въвеждане на промяната в размера на потребителската такса?
На интернет страниците на НОИ и НЗОК ще бъде публикувано подробно описание на начина за достъп до наличната информация.

Източник: НОИ

Дали това е най-удачният вариант за достъп до базите данни на НОИ – това е друг въпрос. Личното ми мнение е, че е достъпът до подобни бази данни следва да е ограничен. За гарантиране правата на лицата, ползващи намаления размер на потребителската такса, както и осигуряване на условия лечебните заведения да изпълняват задълженията си – би могло да се предвиди друг механизъм, напр. чрез издаване на удостоверителни документи.
Задължително условие, за да се реализира това е професионализъм при въвеждане на нови облекчени условия за достъп. Но професионализмът, по принцип е несъвместим с популизма и стихийните промени, особено във време на избори ……

Оставете първия коментар