ДВ 2012

Реклама на лекарствени продукти (част 1)

Медицински специалист не може да извършва пряка или косвена реклама на лекарствени продукти в печатните…

Мария Радева|Автор
3 фев. 2012
Рекламата на лекарствени продукти

Медицински специалист не може да извършва пряка или косвена реклама на лекарствени продукти в печатните и/или в електронните медии, както и в интернет.

Основните изсквания към рекламата на лекарствените продукти се съдържа в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛХПМ.

Какво е реклама на лекарствени продукти?

Реклама на лекарствени продукти е всяка форма на информация, представяне, промоция или предложения с цел да се стимулира предписването, продажбата или употребата на лекарствения продукт и включва:
1. реклама, предназначена за населението;
2. реклама, предназначена за медицинските специалисти;
3. посещение на медицински търговски представители при медицински специалисти;
4. предоставяне на мостри от лекарствени продукти;
5. спонсорство на промоционални срещи и научни конгреси, посещавани от медицински специалисти, включително и поемането на техните разноски по пътуването и престоя в съответната държава, в която се провежда мероприятието.

Какво не е реклама на лекарствени продукти?

Не представлява реклама на лекарствени продукти:
1. текст върху вторичната опаковка и в листовката, който е одобрен в процедурата по разрешаване за употреба;
2. кореспонденция по повод специфичен въпрос или проблематика, свързани с даден лекарствен продукт;
3. информационни съобщения и указания относно промени в опаковката, предупреждения за нежелани лекарствени реакции като част от общите мерки за безопасността на лекарствения продукт, търговски каталози и ценови листи, при условие че не включват данни с рекламен характер по отношение на лекарствения продукт;
4. изявления, отнасящи се до здравето на човека или заболявания, когато те директно или индиректно не насочват към лечение, профилактика или диагностика с лекарствени продукти;
5. провежданите от МЗ кампании по ваксиниране на населението, когато свързаните с тях материали не съдържат данни за конкретен лекарствен продукт.

Как се рекламират лекарства?

Пред населението се допуска реклама само на лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание.
И в интернет е забранена рекламата на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание, с изключение на рекламни кампании по ваксиниране, одобрени от компетентните органи.
Съдържанието на рекламата трябва да съответства на данните от кратка характеристика на лекарствения продукт и да представя само посочените при разрешаването за употреба показания.
Рекламата на лекарствения продукт трябва да насочва само към правилната му употреба, като представя обективно терапевтичните показания на лекарствения продукт, без да преувеличава възможностите за лечение, профилактика или диагностика с лекарствения продукт.
Рекламата не трябва да съдържа подвеждаща информация.
Рекламата не може да съдържа предложение и/или обещание за подарък и/или друга имуществена или неимуществена облага.

Изискванията към рекламата на лекарствените продукти се определят с наредба на министъра на здравеопазването

В днешния брой на ДВ 10 от 03.02.2012 е обнародвана Наредба № 1 от 25.01.2012 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти, издадена от Министерство на здравеопазването.

Продължение: Рекламата на лекарствени продукти и лекарите (част 2)

1 comment

Напишете коментар